5/03/2023

BASES DE XLI PREMI DE NARRATIVA REIBERA D'EBRE

L'Ajuntament de vinebre convoca, anualment, el Premi Ribera d'Ebre de narrativa. Es lliura al mes d'agost, inaugurant així les Festes Majors de Vinebre. Té una dotació econòmica de 3.000 euros i l'obra guardonada es publicada a
Cossetània Edicions.

XLI Premi de Narrativa Ribera d'Ebre 2023. Bases:

Els treballs han d'estar escrits en llengua catalana, han d'estar corregits degudament i han de ser inèdits. A més, no poden haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni estar compromesos, en tràmit de publicació o presentats en altres premis pendentsd'adjudicació.

Extensió: De 75 a 150 pàgines numerades. L'interlineat ha de ser d'1,5, el tipus de lletra Times new roman, i la mida del cos 12.

Presentació: Els treballs s'han de presentar enquadernats. Se n'han de fer arribar 5 còpies per als membres del jurat.

Els treballs no poden anar signats. A la portada s'hi ha de fer constar el títol i han d'anar acompanyats d'un sobre tancat, a la part exterior del qual cal que hi hagi escrit exclusivament el títol. A l'interior, s'hi ha de fer constar el nom, els cognoms, la data de naixement, el núm. de document d'identitat, l'adreça i el telèfon de l'autor/a.

Termini d'admissió: El 31 de maig de 2023. No podran optar al premi els treballs que no hagin tingut entrada a l'Ajuntament de Vinebre en aquesta data. Sí que seran admesos els que portin el segell de correus de data 31 de maig de 2023 o anterior.

Dotació: 3.000 euros.

Veredicte i atorgament: El dimecres 23 d'agost de 2023, a Vinebre, al vespre.

Altres condicions: L'obra guanyadora, original i inèdita, restarà propietat de l'autor/a.

L'obra serà editada per Cossetània Edicions. Si en el termini d'un any, l'entitat convocant –que tindrà els drets de publicació de la primera edició—no l' ha publicat o no és en curs d'impressió, l'autor/a serà lliure d'editar-la tot fent-hi constar les circumstàncies del premi. Un cop publicada, haurà de lliurar-ne 25 exemplars a l'entitat convocant.

L'Ajuntament de Vinebre no està obligat a retornar els treballs no premiats, si no han estat recollits dins del termini dels 30 dies següents a la data del premi.

L'acceptació del premi compromet l'autor/a a ser present a l'acte de lliurament del guardó i al de presentació de l'obra editada.

Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta a criteri del jurat, les decisions del qual seran inapel•lables.

Tramesa: Personalment o per correu certificat a:

Ajuntament de Vinebre
Regidoria de Cultura
C. de la Torre, 22