2/27/2023

Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

La sessió pública del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre de febrer se celebrarà aquest dimarts 28 de febrer, a les 18 h, a la sala de plens comarcal, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació́ de l'acta de la sessió́ anterior: acta núm. 1-2023 de 25 de gener de 2023.
2. Aprovació́ inicial de la modificació́ del Estatuts del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre.
3. Aprovació́ de la liquidació́ definitiva de les quotes municipals del cofinançament dels serveis d'intervenció́ socioeducativa, any 2022.
6. Presa de coneixement i ratificació́ de decrets de Presidència.
7. Control i fiscalització́ de la resta d'òrgans de Govern, I: Decrets de Presidència, Resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Junta de Govern Local.
8. Control i fiscalització́ de la resta d'òrgans de Govern, II: Altres informacions.
9. Precs i preguntes.