2/08/2021

Unió de Pagesos considera deslleial i contrària a dret l’aplicació del període transitori de la PAC imposada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació


Unió de Pagesos ha constatat que el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), organisme depenent del Ministeri d'Agricultura, ha implementat una aplicació informàtica errònia o està aplicant de forma contrària a l'establert al Reglament (UE) 2020/2220 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre de 2020 (pel qual s'estableixen determinades disposicions transitòries per l'ajut del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER) i del mateix FEAGA en els anys 2021 i 2022), en la convergència dels drets d'ajut del pagament bàsic a l'Estat espanyol, ja que els criteris aplicats estan mancats d'objectivitat i són totalment discriminatoris, ja que comporten que hi hagi persones que han de suportar aquest 2021, per a la mateixa circumstància, una reducció del valor dels seus drets de l'1,71%, mentre que altres els apliquen una reducció del 26,69%. Aquestes retallades poden fer perdre mà d'obra i qüestionar la continuïtat d'explotacions professionals.  
 
El sindicat adverteix al Ministeri d'Agricultura que rectifiqui urgentment o usarà els mitjans legals al seu abast per anul·lar aquesta il·legalitat.
 
Unió de Pagesos considera deslleial que el Ministeri d'Agricultura articuli a l'Estat espanyol mesures transitòries, per als anys 2021 i 2022, dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) i dels ajuts europeus al desenvolupament rural mitjançant la promulgació del Reial Decret 41/2021, de 26 de gener, sobre l'aplicació de la PAC i el manteniment de la mateixa participació el 2021 i 2022 de les comunitats autònomes en l'arbitrari repartiment dels fons del FEADER i la dràstica disminució de les aportacions de l'Estat al Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya del 2014 a 2020.
 
Ajuts directes
El sindicat va advertir al Ministeri d'Agricultura que calia aplicar el 2021 la figura de l'agricultor actiu, perquè només tinguin dret a percebre els ajuts directes de la PAC els que obtenen uns ingressos agraris d'almenys un 25% dels seus ingressos totals (amb l'excepció dels que només cobren 1.250  euros de pagaments directes, per evitar l'exclusió dels sectors socials del medi rural). D'aquesta manera es canviaria el model injust de distribució dels ajuts directes i es superaria la tolerància en greus fraus als ajuts i fiscals, en no perseguir a les persones que creen condicions artificials per ostentar la condició d'agricultor establerta a la normativa de la Unió Europea, i s'aconseguiria dotar la pagesia catalana i espanyola dels recursos imprescindibles per superar els problemes estructurals que arrosseguen històricament.
 
Unió de Pagesos va advertir també al Ministeri d'Agricultura que calia tancar, en Conferència sectorial, el conjunt d'aspectes essencials de la nova PAC (2023-27), com la figura de l'agricultor genuí, la revisió de les agroregions, la convergència dels drets, l'ajut redistributiu i els ajuts associats a la producció, abans d'implementar els canvis significatius que comportarà la nova PAC i el període transitori. Unió de Pagesos defensa totes aquestes eines per tal de tenir un model de suport útil adreçat a la pagesia.
 
Desenvolupament rural
Pel que fa als programes de desenvolupament rural, el sindicat lamenta que el Ministeri hagi imposat el mateix percentatge en el repartiment dels fons del FEADER, per als anys 2021 i 2022 que en el del període 2014-2020, quan Catalunya arrossega un tracte molt discriminatori des del 2007 —dels 457,2 milions d'euros (període 2000-2006) es va passar als 272,59 milions d'euros (període 2007-2013)—, i que tant sols es recuperessin fins als 348 milions d'euros (període 2014-2020) coincidint amb una reducció de 174 milions d'euros en l'aportació que fa el Ministeri al Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya.