1/19/2021

Unió de Pagesos exigeix als grups parlamentaris normes més estrictes per assegurar l’eliminació dels abusos a la cadena alimentària

Unió de Pagesos considera insuficients i que, a més, creen inseguretat jurídica, les propostes del Govern de l'Estat en la transposició de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d'abril del 2019 relativa a les pràctiques deslleials en les relacions entre empreses en la cadena de subministrament agrari i alimentari. Els treballs per finalitzar la transposició d'aquesta directiva s'han iniciat avui a la Comissió d'Agricultura del Congrés, amb la compareixença de representants de l'Administració i de les organitzacions representatives de la cadena alimentària (productors, indústria, distribució i comerç), entre altres.

El sindicat ja va valorar com a insuficient la modificació que va suposar el Reial decret llei 5/2020, que transposava parcialment la Directiva (UE) 2019/633 modificant la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària i que va adoptar el Govern estatal el febrer del 2020.

Unió de Pagesos, a través d'Unió d'Unions, presentarà en el seu torn de compareixença d'aquesta tarda, a la Comissió d'Agricultura, i també a través dels grups parlamentaris, un seguit de propostes per adequar i assegurar una transposició ajustada a dret, perquè l'aplicació del Projecte de llei no deixi fora contractes de subministrament per la quantia de l'operació, per efectuar-se el seu pagament al comptat, per ser dipòsits mercantils del Codi de comerç (venda a resultes) o per la seva data de formalització. El sindicat també demana que no quedin fora per se les cooperatives agràries i les organitzacions de productors més enllà de les exempcions específiques incloses a la Directiva.

Unió de Pagesos reclama que, com permet la Directiva, es regulin de manera més estricta altres conductes deslleials com la revenda a pèrdues, i que s'acoti per a la cadena alimentària el percentatge de quota de mercat que suposa posició de domini.

El sindicat continua constatant que la bretxa de preus entre consumidors i productors, des del 2014, any de l'entrada en vigor de la Llei 12/2013, no ha deixat de créixer. El diferencial entre els índex dels preus percebuts pels agricultors i dels que paguen els consumidors per l'alimentació registrat per Eurostat per a l'Estat espanyol, que era de 4,3 punts a l'entrada en vigor del Real Decret-llei 5/2020, va arribar fins a 7 punts a final del 2020.