8/14/2020

Unió de Pagesos fa una valoració positiva de l’aprovació de la regulació dels petits escorxadors després de reivindicar-ho des de fa anys

Unió de Pagesos fa una valoració positiva de la publicació, avui al Diari Oficial de la Generalitat, de l'Ordre ARP/145/2020, de 10 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a la millora dels processos productius i de l'eficiència de l'activitat de petits escorxadors d'ungulats domèstics. Aquesta regulació, reivindicada pel sindicat reiteradament, beneficiarà els establiments alimentaris, fixes o mòbils, destinats al sacrifici per al consum humà d'animals de les espècies bovina, ovina, caprina, porcina i solípedes domèstics, i que sacrifiquen un màxim de 2.000 Unitats de bestiar major (UBM) per any. Les persones beneficiàries poden assolir un ajut màxim del 50% de la despesa subvencionable.
 
Unió de Pagesos s'ha dirigit des de fa anys a les administracions per advertir del tancament de molts escorxadors a Catalunya, o bé del seu canvi d'orientació, fet que contribuïa a que determinades espècies no podien ser sacrificades a una distància raonable. La manca d'escorxadors suposa moltes vegades haver de transportar l'animal a grans distàncies, amb el consegüent cost econòmic i de benestar de l'animal. Els ramaders, a vegades, també se senten obligats a vendre els seus animals a tractants, amb la pèrdua econòmica que suposa aquest fet. Aquesta situació dificulta, o fins i tot pot arribar a impedir, el consum de proximitat, i els consumidors locals no poden accedir al producte fresc, proper, i incidir positivament en l'economia de la seva zona.
 
Per al sindicat, l'aprovació d'aquest ajut és un pas endavant en aquesta direcció, però considera urgent que les administracions facin un estudi de tot el territori i afegeixin altres propostes necessàries per dotar d'aquest servei tan imprescindible la totalitat del territori.  
 
És necessari que l'escorxador, en la data de la certificació de la subvenció, ja estigui autoritzat i inscrit en el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC) per l'activitat objecte de l'ajut. A més, no pot superar un límit de sacrifici anual, segons les espècies, i ha de mantenir la seva activitat durant un mínim de cinc anys des de la certificació de l'ajut, excepte els casos de força major.
 
Bàsicament, es consideren despeses subvencionables la compra i la instal·lació de maquinària i equipaments, les despeses de redacció de projectes, les despeses de les obres i instal·lacions necessàries, la coordinació de seguretat i salut, la direcció d'obres necessària per dur-les a terme, informes tècnics i certificats oficials necessaris, i les despeses derivades de la tramitació administrativa sempre que estiguin directament relacionades amb la instal·lació de la maquinària comprada o bé amb l'arranjament o reforma d'instal·lacions existents. No es consideren subvencionables el lloguer ni la compra de terrenys i/o dels edificis en els quals s'hagin de fer les inversions objecte d'aquests ajuts.