6/19/2020

Els treballs de restauració forestal fets pel Departament d'Agricultura han contribuït a la regeneració dels boscos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre

Un any després de l'incendi que es va iniciar a Torre de l'Espanyol el 26 de juny de 2019 i que va afectar 6.081hectàrees, de les quals més d'un 70% són forestals (4.281ha), els treballs que ha realitzat el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han facilitat la regeneració natural en zones amb elevat pendent on s'ha actuat de manera prioritària. Els treballs que es van iniciar el mes de setembre han anat càrrec de Forestal Catalana, S.A. i han consistit en la construcció de feixines en un total de 316 ha, la retirada de vegetació amb risc de caiguda als vials principals en més de 100 km, l'arranjament de vials estratègics en una longitud de 40 km i la tallada i desbrancat de vegetació en zones de pendent secundàries en un total de 40 ha.

Les accions de tractaments de la vegetació han tingut com a objectiu la implantació i el desenvolupament d'un bosc que garanteixi la protecció del sòl dels processos erosius, i que augmenti i conservi la biodiversitat existent a la zona. Es tracta de recuperar i millorar la situació ambiental i social dels municipis afectats per l'incendi. També s'ha intervingut en la millora de la xarxa viària necessària per a la gestió, la prevenció i l'extinció d'incendis de la zona.

Una de les principals dificultats a l'hora de treballar ha estat que el 100% de la superfície és privada i presenta una enorme quantitat de propietaris. Per poder treballar en cada zona s'han hagut de localitzar i obtenir les autoritzacions pertinents. En alguns casos, ha sigut impossible d'aconseguir i s'han reubicat les actuacions previstes per manca d'autorització. Aquesta tasca s'ha fet amb la col·laboració dels ajuntaments i els tècnics responsables dels treballs.

Disminuir els riscos d'erosió en un any molt plujós

Els treballs de restauració han consistit en actuacions per evitar fenòmens erosius, mitjançant la construcció de palissades (feixines) amb la vegetació calcinada. Així, fins al moment, se n'han fet en un total de 316 hectàrees. Per fer això es disposa la vegetació calcinada sobre el terreny en direcció perpendicular al pendent per frenar l'arrossegament de terres, i aconseguir la retenció de sediments que faciliti la implantació de la nova vegetació. Enguany, ha sigut un any molt plujós, que ha permès veure el correcte funcionament d'aquestes estructures. Les darreres setmanes han començat a germinar les llavors de pi i les espècies rebrotadores han crescut vigorosament.

Garantir la seguretat de les pistes

Una altra línia de treballs ha estat garantir la seguretat a les pistes mitjançant la retirada de vegetació calcinada amb risc de caiguda als vials. Aquesta vegetació s'ha anat acumulant en punts de reunió per al seu aprofitament posterior com a biomassa forestal. Un 75% de la fusta derivada d'aquesta actuació ja s'ha retirat.

La retirada de vegetació amb risc de caiguda als vials principals s'ha fet en més de 100 km i la tallada i desbrancat de vegetació en zones de pendent secundàries en un total de 40 ha.

Finalment, s'està realitzant la millora de la xarxa de camins, per garantir una bona compartimentació i connexió de tota la superfície, que sigui útil per la gestió del territori. Fins al dia d'avui s'ha actuat sobre uns 40 km, en els quals s'ha millorat el ferm, s'han ampliat radis de gir de les corbes i s'han construït trencaaïgues per garantir l'evacuació de l'aigua d'escorrentia i augmentar la durada de les actuacions. En els 50 km restants es preveu l'obertura d'algun tram per garantir l'accessibilitat a zones inaccessibles i molt complicades de gestionar. D'aquesta manera, es facilita també la circulació de vehicles d'extinció d'incendis.

Com a treballs complementaris s'ha fet seguiment de plagues forestals per detectar atacs i poder actuar amb rapidesa. En aquest cas, de moment no s'ha detectat cap afectació per part de cap espècie que pogués resultar preocupant. Sí que s'ha detectat la presència de diversos insectes perforadors de la fusta (com els cerambicids i l'ortotomicus), habituals en zones cremades, però que no suposen cap risc per a la vegetació viva.