5/13/2020

Unió de Pagesos reitera la seva oposició a la massificació dels equipaments d’energia eòlica i fotovoltaica a la Terra Alta i a la Ribera d’Ebre


Unió de Pagesos insisteix en manifestar la seva oposició a la massificació d'equipaments d'energia eòlica i parcs solars, concretament pel que fa als projectes que actualment estan en curs de tramitació a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
 
El sindicat, segons una resolució aprovada en el seu XIII Congrés, no comparteix el model de concentració de parcs solars i eòlics en sòl no urbanitzable, promogut per les grans empreses energètiques, que comporta importants impactes ambientals i paisatgístics. Aquest model, a més, crea perjudicis a les explotacions agràries amb afectacions directes a parcel·les agrícoles que poden quedar inutilitzades, als camins rurals amb adequacions dels sobreamples, afectacions als sistemes de reg, enderrocs de murs de pedra seca, servituds de les línies d'evacuació no soterrades, etc.
 
Unió de Pagesos considera que els organismes oficials tenen el deure de vetllar per la qualitat paisatgística i territorial de Catalunya. El macroprojecte dels parcs eòlics, però, amenaça amb desvirtuar el valor paisatgístic del territori i condicionarà el desenvolupament futur d'una agricultura de qualitat i les activitats que s'hi troben vinculades (agroturisme, agrocomerç, etc), fonamentals per al progrés econòmic de la comarca.
 
Per a Unió de Pagesos, la transició cap a un model energètic basat en els energies renovables requereix una planificació responsable, amb visió de conjunt, i que eviti la concentració d'infraestructures en un espai limitat. En aquest sentit, el sindicat defensa la producció d'energies alternatives al sector agrari, ja que aquest pot exercir un rol important per avançar cap a un nou model energètic. També cal facilitar la producció i la comercialització d'energies renovables i la biomassa forestal com a ingrés complementari per als professionals agraris.
El sindicat defensa un model per al desenvolupament d'aquestes energies basat en instal·lacions de dimensió més petita, amb la implicació de la gestió del territori mitjançant el finançament local i inversions de la ciutadania, i que prioritzi les plaques solars, preferentment en els sostres de les edificacions existents i en zones urbanitzades, i que tinguin realitzada la connexió a la xarxa per minimitzar l'impacte sobre el territori de les línies d'evacuació.