4/17/2020

La Regió Sanitària Terresde l’Ebre garanteix l’assistència sanitària integrada a lesresidències a través de l’Atenció Primària de l’ICS

Davant la crisi sanitària i social motivada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i la malaltia que desencadena en les persones, la COVID-19, es fa necessària una intervenció d'alta intensitat assistencial a la població que viu en l'àmbit residencial per part dels dispositius sanitaris disposats al territori, amb el lideratge de l'Atenció Primària i Comunitària (APIC), aquesta intervenció és promoguda pel Departament de Salut (DS) i el Servei Català de la Salut (CatSalut).


Des del CatSalut s'identifica la necessitat d'intensificar l'atenció sanitària a aquest col·lectiu en els seus domicilis -que en són la residència-, augmentant el suport i l'atenció assistencial per part dels professionals d'Atenció Primària i Comunitària.

Les mesures a adoptar responen als objectius de garantir l'atenció sanitària integrada en l'entorn dels centres residencials, és clau estratificar els diferents recursos i dispositius residencials, així com la caracterització de les persones que hi viuen per poder prendre de manera individualitzada les decisions més adients, concretar el tipus d'intervenció a desenvolupar per cadascuna d'elles i definir quina gestió dels fluxos és més adient per garantir el correcte compliment dels processos assistencials encarregats de donar resposta a les necessitats de salut i cures de les persones.


A nivell de territori s'ha organitzat un Comitè operatiu per coordinar els diferents agents implicats (Salut, Afers Socials, Salut Pública, SEM, Salut Mental) en la presa de decisions, orientats a activar, validar i impulsar les accions necessàries per una correcta operativització de les mesures disposades a fi de garantir l'atenció prevenció i protecció de la salut d'aquesta població vulnerable. Es manté una informació acurada amb els responsables del món local per poder treballar de forma coordinada si alguna situació ho requereix.


A les Terres de l'Ebre hi ha 24 residències de gent gran, 10 residències o llar residències de discapacitats i 1 llar residència de salut mental amb un total de 1.917 usuaris. En totes elles hem realitzat la coordinació entre el Departament de Salut i el Departament del Treball Afers Socials i Família per aplicar el "Pla d'acció per la gestió de persones en l'àmbit residencial i l'assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19" fent visita presencial coordinada l'Equip d'Atenció Primària, els directors de les diferents residències i el referent de cada territori de residències.


Des de l'Atenció Primària ICS Terres de l'Ebre es garanteix l'atenció 7x24, per garantir un seguiment clínic adequat en totes les fases de la malaltia, una cura de les persones que tingui en compte totes les seves necessitats, el control de les patologies cròniques i en l'atenció pal·liativa, quan escaigui. Les persones residents que per descompensació de la malaltia precisin de ser ateses a un altre dispositiu sanitari (atenció intermèdia, hospital d'aguts, etc.) hi seran derivades seguint els circuits establerts, sota criteri assistencial dels equips d'atenció primària.


S'han fet visites proactives a totes les residències del territori, treballant de forma estreta amb els professionals de les residències, per garantir unes correctes condicions d'aïllament, sectorització i mesures de protecció adequades, els professionals d'Atenció primària també compten amb els suport dels professionals de salut pública del territori, des de la Unitat Bàsica de Prevenció de la Gerència Territorial de l'ICS a les Terres de l'Ebre s'ha format i donarà suport als equips residencials en quant a l'ús dels equips de protecció individual, definició de circuits i protocols per garantir-ne un ús correcte, higiene de mans , mesures de neteja i desinfecció... aquesta unitat bàsica de la gerència territorial de l'ICS a les Terres de l'Ebre també és la responsable de la presa de mostres.


L'Atenció Primària de l'ICS a les Terres de l'Ebre s'ha reorganitzat a fi de poder oferir als residents dels centres del territori l'atenció més adequada al seu estat de salut, garantint en tot moment el suport a professionals de residències.


Així mateix, s'ha realitzat la categorització de cada residència i la tipificació dels usuaris en coordinació amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Aquesta informació ens facilitarà la presa de decisions en funció dels resultats d eles proves realitzades.


Pel que fa a cribratge i a PCR realitzades, s'han realitzat fins aquest moment als usuaris simptomàtics i treballadors segons protocol el nombre de PCR fetes han estat 200, de les han estat positives 12 residents, dels quals 3 han estat exitus i 6 treballadors, de 7 residències diferents totes elles de gent gran.


També s'ha prioritzat aquelles residències amb almenys 1 cas positiu confirmat, el dia 13 d'abril es van realitzar al convent de les Carmelites Missioneres d'Amposta 11 PCR a usuaris i 2 treballadores i el dia 14 d'abril es va realitzar la residència Natzaret de Móra d'Ebre a 73 usuaris i 2 treballadores sent totes negatives. S'està a l'espera de més resultats de treballadores de la residència Natzaret de Móra d'Ebre.


En els propers dies es realitzaran les PCR de la resta de residències on hi ha algun cas confirmat, dintre divendres i dissabte es realitzarà la prova a la residència de la Consolació de Jesús, on van aparèixer els primers casos de residents post ives i el proper diumenge es faran a la residència l'Onada d'Alcanar.


Des de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, agraïm l'esforç de tots els professionals implicats, per adaptar-se a aquest nou repte per garantir l'assistència sanitària integral, i vetllar per la millor presa de decisions per donar resposta a les necessitats de les persones.