4/23/2020

Es designa la presidència,vicepresidències i les vocalies del Consell d’Administració deSalut Terres de l’Ebre

Segons l'acord de Govern del passat dimarts 21 d'abril, es designa la presidència, vicepresidència i les vocalies del Consell d'Administració Salut Terres de l'Ebre d'acord amb el que disposa l'article 7 dels Estatuts de l'empresa pública aprovats el 23 de desembre de 2019.


En virtut de l'article 7.3 dels Estatuts, correspon al Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de salut i prèvia designació del Servei Català de la Salut a través de la seva direcció, la designació dels membres del Consell d'Administració.


Per això es designa Adrià Comella com a president i Ivan Plana coma vicepresident del Consell d'Administració de Salut Terres de l'Ebre. Així mateix es designa com a vocals a Maria del Mar Lleixà, Mercè Salvat, Gemma Carim, Xavier Rodríguez i Romà Vilanova.


Avui dimecres es fa la primera reunió per constituir aquest Consell.