4/29/2020

El Govern impulsa els mecanismes de coordinació i seguiment de la campanya de la fruita en el context de l'emergència del Covid-19

El Govern de la Generalitat ha aprovat els mecanismes que permetran impulsar i coordinar la campanya de la fruita d'aquest any en el context de l'emergència sanitària del Covid-19. L'objectiu és garantir la protecció de la salut de totes les persones que intervenen en el sistema de producció, manipulació i transport de la matèria primera i elaborada des de la finca a l'agroindústria. I, alhora, garantir la producció en quantitat, qualitat i seguretat dels aliments, de manera que s'asseguri el proveïment de la població i del conjunt de les indústries agràries que en depenen.

 

L'Acord de Govern, a proposta del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, estableix que la coordinació i el seguiment de la campanya es farà a través de diverses comissions tècniques amb tots els agents implicats. Es tracta de comissions de treball a nivell territorial, en els àmbits de les delegacions del Govern. L'Acord de Govern preveu que continuïn operant les comissions jde treball a constituïdes a Lleida i les Terres de l'Ebre, i també permet crear-ne de noves, en els àmbits territorials que el Departament d'Agricultura consideri adient, en funció de l'activitat agrària que s'hi desenvolupi. L'objectiu d'aquestes comissions és fer el seguiment de la campanya agrària i consensuar propostes en relació a criteris o recomanacions de prevenció i d'actuació durant la campanya agrària en el context de contenció de la pandèmia de Covid-19. Durant la campanya agrària són moltes les persones que es desplacen als territoris productors de fruita, que s'afegeixen a la població que hi resideix permanentment. Aquest fet, en un context d'emergència sanitària, afegeix complexitat a la campanya.

 

A les comissions hi intervindran tots els agents implicats en la campanya agrària, des de les organitzacions agràries, les organitzacions empresarials, els sindicats o els municipis afectats. Diu l'Acord de Govern: "Fer front al reptes en els sistemes de producció agrària, transport, habitatge, serveis socials, d'ocupació, de salut i de seguretat que planteja la pandèmia en el context de les campanyes agràries, requereix articular mecanismes de coordinació des de la proximitat territorial i amb la participació i coresponsabilitat de les administracions públiques  implicades i del sector agrari en el seu conjunt". I afegeix: "El Govern, a través dels departaments que despleguen llurs competències, vetllarà pel bon desenvolupament  de la campanya agrària i per donar resposta a les qüestions que es puguin plantejar en el si dels dits mecanismes de coordinació, amb les condicions que en cada moment estableixi la normativa vigent i en el marc pressupostari derivat dels requeriments d'aquesta situació d'excepcionalitat".