3/05/2020

Unió de Pagesos demana al Parlament que rectifiqui el pressupost d’Agricultura perquè la pagesia pugui fer front a l’emergència climàtica i s’apliqui la llei dels espais agraris

Unió de Pagesos ha demanat als grups parlamentaris catalans que rectifiquen el projecte de pressupost inicial de la Generalitat per al 2020, entre altres qüestions perquè, tot i la declaració d'emergència climàtica que va fer l'any passat el Govern, no preveu una dotació del Contracte Global d'Explotació (CGE) que permeti l'obertura a nous sol·licitants de les mesures d'agroambient i clima següents: la gestió i la recuperació de prats de dall, la millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000, la conservació de races autòctones, la gestió de la fertilització, la biodiversitat conreada, l'apicultura per a la millora de la biodiversitat, els sistemes alternatius a la lluita química i la producció integrada.
 
A aquesta contradicció se suma la manca de previsió de recursos per al compliment de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic en els sectors agrícola, ramader i forestal,  l'incompliment del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, ja que no preveu recursos perquè les explotacions s'adaptin al compliment progressiu de la norma, com preveu el mateix decret, i la manca de previsió per recuperar a un nivell adequat el foment de la gestió forestal sostenible, per fer front als reptes del canvi climàtic, com la mateixa Oficina Catalana del Canvi Climàtic posa en relleu en els seus informes.
 
El sindicat també denuncia que, tot i l'habilitació pressupostària prevista a la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris, el projecte dels pressupostos del 2020 no conté cap crèdit específic, ni les memòries dels programes hi fan referència, a les despeses dels treballs preparatoris de planificació territorial sectorial agrària i al funcionament del registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, així com altres previsions de la llei.
 
El projecte de pressupost per al 2020 preveu un increment del 14,39% dels recursos del Departament d'Agricultura respecte el del­­­­ 2017. Respecte a anys anteriors, la novetat més substancial és el canvi de criteri de confecció, ja que incorpora imports finalistes del Fons Europeu Agrari de Garantia (FEAGA) com els ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) i les mesures de l'Organització Comuna de Mercats (OCM) dels productes agraris, i imports de transferències del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), i de l'Administració General de l'Estat per cofinançar el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, així com del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) per un import de 380,6 milions d'euros. Cal recordar que el 2015 va ser de 23,1 milions, el 2017, de 318 milions, i en anys anteriors, aquests imports eren incorporats com a ampliacions de crèdit als valors inicials que només corresponien als recursos de la Generalitat.
 
El sindicat considera que cal comparar aquest projecte de pressupost amb les liquidacions dels anys anteriors, més que amb els pressupostos inicials aprovats pel Parlament, fins al punt que, com reconeixen els departaments de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i d'Agricultura, l'increment de recursos propis és només de 34,6 milions d'euros en despesa no financera i no finalista, és a dir, que en recursos propis de la Generalitat l'increment és d'un 11,4%.
 
La partida destinada al CGE 2020 assoleix només la dotació de 77,6 milions d'euros (39,5 milions de fons propis de la Generalitat), quan podria incloure les noves previsions pluriennals que preveu la normativa transitòria de la UE per al PDR el 2021. També manté la desaparició de l'ajut directe a la fruita seca a càrrec d'Agricultura des del 2015. Els recursos dedicats a la formació professional agrària i pesquera es mantenen un 35,83% per sota del de l'any 2009. La sanitat vegetal, animal i el control de les produccions continuen un 20,87% per sota de l'any 2010. Les aportacions a la recerca, un 20,43% per sota dels nivells del 2010. Les aportacions al Centre de la Propietat Forestal, un 45,35% per sota del 2009, amb una disminució del 24,58% respecte al pressupost del 2017.
 
Unió de Pagesos també considera que el projecte de pressupost per al 2020 és un 0,25% inferior als crèdits pressupostaris definitius del pressupost del Departament del 2018 (quan ja s'han incorporat el total de fons provinents d'altres administracions, bàsicament l'estatal i l'europea), i només d'un 4,23% sobre les obligacions reconegudes (saldo realment gastat del pressupost). Els increments significatius entre liquidació del pressupost del 2018 i projecte de pressupost 2020 corresponen només al cost de l'administració (personal i cost del funcionament del Departament), al voltant d'un 9%.
­
­­
Repercussió del pressupost del Departament d'Agricultura als diferents capítols (vegeu els quadres adjunts):

Capítol 1. Remuneració del personal (cost dels alts càrrecs i del personal funcionari o contractats): + 9,7 milions d'euros (+ 9,81%).
 Capítol 2. Despesa de béns corrents (cost de funcionament del DARP): + 7,8 milions d'euros (+ 19,50%).
 Capítol 4. Transferències corrents (recursos propis del DARP bàsicament a organismes públics a càrrec del DARP o que fan tasques per compte seu com INCAVI, IRTA, PRODECA, Centre de la Propietat Forestal, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Fundació del Món Rural,...): + 50,4 milions d'euros (+ 18,00%), cal tenir en compte que incorpora bona part dels fons del FEAGA i també una part de fons (FEADER + AGE) dels cofinançaments del PDR de Catalunya 2014 - 2020.
 Capítol 6. Inversions reals (inversions públiques en edificis, escoles, informàtica, regs, ...):    + 1,1 milions d'euros (+ 5,23%).
 Capítol 7. Transferències de capital (subvencions per a mesures de foment): + 26,9 milions d'euros (+ 16,50%), cal tenir en compte que incorpora bona part dels fons del FEAGA i una part de fons (FEADER + AGE) dels cofinançaments del PDR de Catalunya 2014 – 2020, així com del FEMP.
 Capítol 8. Actius financers (aportacions al capital de Infraestructures Generalitat de Catalunya, SAU i  IRTA, SA i el capital de préstecs a concedir a empreses): - 4,6 milions d'euros (- 13,25%).