3/24/2020

El Departament d'Agricultura abona 575.253 euros del 10% del saldo dels ajuts associats de la PAC de l'any 2019 a superfícies a 11.753 beneficiaris

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya va fer efectiu el passat divendres, 20 de març, el pagament del 10% que faltava d'ingressar dels imports dels ajuts associats agrícoles a fruits de closca i garrofes, cultiu de l'arròs, llegums de qualitat, cultius proteics, i tomàquet per a la indústria, per un import total de 575.253 euros, a 11.753 beneficiaris.

El pagament d'aquests imports s'efectua segons els imports unitaris definitius per hectàrea publicats pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), que es poden consultar en el document 'Imports unitaris ajuts associats, per hectàrea o per cap de bestiar'.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC), estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions d'atorgament de l'ajut es publicaran properament a l'e-tauler, i es podran consultar en l'aplicació DUN.

Dades de l'import i el nombre de beneficiaris del pagament d'aquests ajuts directes associats agrícoles:

Ajut

Import

Beneficiaris

Ajut associat als fruits de closca i les garrofes

112.593

5.762

Ajut associat al cultiu de l'arròs

255.731

1.442

Ajut associat als cultius proteics (proteaginoses i lleguminoses)

172.010

4.250

Ajut associat als cultius proteics (oleaginoses)

32.264

1.343

Ajut associat als llegums de qualitat

1.736

28

Ajut associat al tomàquet per a indústria

918

5

 Total

575.253

11.753**