2/28/2020

Acords de la sessió plenària del dia 27 de febrer de 2020 a l'Ajuntament de Móra d'Ebre

Ahir, dia 27 de febrer de 2020, ha tingut lloc una sessió plenària l'Ajuntament de Móra d'Ebre en la qual s'ha adoptat els acords següents:

S'ha aprovat per unanimitat les actes, amb matisos aportats pel grup socialista. En aquest punt va haver una discrepància dialèctica de la portaveu del PSC amb el secretari de la corporació respecte de la llei i manera de redactar les actes.
S'ha aprovat inicialment la modificació de normes subsidiàries que regulen la ubicació de gasolineres i serveis auxiliars en determinades claus urbanístiques del municipi. Aquesta aprovació inicial és un compromís de l'equip de govern del març de l'any passat en que un grup de veïns es van constituir en grup de pressió per evitar la instal·lació d'una estació de servei a tocar dels seus habitatges, motiu pel qual es va convenir suspendre la tramitació de llicències durant un any i modificar les normes subsidiàries per a regular-ne els usos. En el tràmit tècnic de modificació de les normes, l'equip de govern va donar veu als diferents grups municipals perquè fessin les seves aportacions, rebent-ne del PSC, CUP-Fem poble amunt i Tots i Totes per Móra d'Ebre. L'acord s'ha adoptat per 9 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre, CUP i TTxMdE) i 4 abstencions (ERC i PSC ).
S'ha aprovat inicialment l'alteració de qualificació jurídica d'una zona verda a la part posterior del polígon 18A, per tal d'adequar la qualificació urbanística a l'ús que si ve produint. Aquesta modificació és un pas més dins de l'aprovació del ple de 25 d'octubre de 2018 en que s'aprovava inicialment la modificació de les normes subsidiàries i es traslladava la zona verda del polígon 18A com a resulta de l'aprovació del conveni urbanístic per a regular la permuta de terrenys patrimonials entre l'Ajuntament i la mercantil Vilanova Fustes. L'acord s'ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre i TTxMdE) i 5 abstencions (ERC, PSC i CUP).
S'ha aprovat el text refós de la modificació de normes subsidiàries per a l'ampliació de la zona d'equipaments esportius en que es modifica el redactat de l'article 60.4 per tal d'incloure les prescripcions establertes per la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre del 24 d'octubre de 2019. Aquesta modificació de normes té la voluntat de reconèixer la realitat física actual de la zona esportiva, eliminant els límits que existien a les normes abans de la vialització del carrer Pepita Grangé i Torà que comunica l'Avinguda Pius XII amb el carrer Pau Casals pel mig de la zona esportiva. L'acord s'ha adoptat per 9 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre, CUP, i TTxMDE ) i 4 abstencions (ERC i PSC).
S'ha aprovat l'operació de crèdit a llarg termini per un import de 262.000 € que finança el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu resultant de la liquidació de l'exercici 2018, tal i com es recollia al Pla de Sanejament 2019-2022 aprovat en la sessió plenària de 18 de desembre de 2019. L'acord s'ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre i TTxMdE), 1 vot en contra (CUP) i 4 abstencions (ERC i PSC).
S'ha aprovat provisionalment l'establiment d'un preu públic per a recàrrega de vehicles elèctrics al carregador ubicat a l'Avinguda Comarques Catalanes 2 per un preu de 0,29€/kWh. Aquest preu està totalment alineat amb les recomanacions de l'IDAE. A més, s'ha modificat l'ordenança de circulació per la via pública limitant el temps d'estacionament dels vehicles elèctrics a l'estació de recàrrega a un temps de 60 minuts. L'acord s'ha adoptat per 11 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre, PSC, CUP, i TTxMDE ) i 2 abstencions (ERC).
S'ha aprovat per unanimitat l'increment retributiu del personal per l'exercici 2020 en línia amb el que recull el Reial decret-llei 2/2020 pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic i que regula les despeses de personal. Així, l'Ajuntament de Móra d'Ebre aplicarà amb efectes 1 de gener un increment lineal del 2% respecte a les atribucions a 31 de desembre de 2019.
S'ha aprovat per unanimitat el compromís a delegar al Consell comarcal de la Ribera d'Ebre l'exercici de la competència municipal de gestió de residus sòlids municipals, així com les actuacions anàlogues que es puguin acordar i desenvolupar pel Consorci de Residus. La eficàcia d'aquesta delegació tindrà efectes a partir de la signatura de l'acta d'inici de servei corresponent previst en l'expedient de contractació.
S'ha donat compte de l'informe trimestral de morositat relatiu al quart trimestre de l'any 2019, donant-se tots els regidors per assabentats.
S'ha donat compte de l'informe d'execució del pressupost referent al quart trimestre de l'any 2019, donant-se tots els regidors per assabentats.
S'ha donat compte de l'informe d'intervenció sobre el compliment del pla d'ajust relatiu al quart trimestre del 2019, donant-se tots els regidors per assabentats.
En l'apartat de mocions i pel que respecta a les presentades per Junts per Móra d'Ebre, s'aprova per unanimitat exigir millorar els serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre; en tant que la relativa al rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras s'ha aprovat per 11 vots a favor (Junts per Móra d'Ebre, ERC, CUP i TTxMDE) i dues abstencions (PSC). Pel que es refereix a les mocions presentades pel grup d'ERC s'han aprovat les tres per unanimitat (Commemoració del dia internacional de les dones, Servei ferroviari digne i Declaració de Móra d'Ebre lliure de racisme).
Els regidors s'han donat per assabentats de les resolucions i decrets dictats des de la darrera sessió.
En l'apartat d'informacions de la presidència, l'alcalde ha donat compte de part dels danys del temporal Glòria al municipi i principalment dels pressupostos de reparació del ferm del camí del Subarrech; sobre la finalització de la instal·lació de l'embarcador a falta de petits detalls finals i d'un inici de preacord amb la UTE Endesa Ingenieria – ENEL SOLÉ.
En l'apartat de precs i preguntes ha intervingut el portaveu de la CUP per demanar que s'inclogui una etiqueta als espais sulfatats amb els productes que s'han fet servir, a més d'avisar que l'espai està ensulfatat. La cap de grup d'ERC va preguntar sobre l'estat de l'acord amb Bonson i les obres que s'estan duent a terme als polígons 4-5 i 3. En el seu torn, la cap de grup del PSC va demanar que es fiqués un cartell amb el temps límit per estacionar al carregador elèctric. Finalment, l'alcalde va fer un prec a tots els grups municipals perquè participin de les activitats del Punt Lila atès que a la festa de carnaval únicament dues persones van actuar com a voluntàries.