8/08/2019

L'Agència Catalana de l'Aigua dona els primers passos per habilitar la depuradora de Margalef, al Priorat

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) està impulsant la millora del sanejament de les aigües residuals de Margalef, a la comarca del Priorat, mitjançant l'adjudicació del contracte per a dur a terme el projecte constructiu, amb un pressupost proper als 89.000 euros. Un cop se signi el contracte es disposarà d'un termini de set mesos per efectuar la redacció.

El projecte haurà de definir totes les actuacions necessàries per a garantir la depuració de les aigües residuals generades en el municipi de Margalef. Caldrà especificar, per tant, els diversos aspectes tècnics relatius al disseny de la planta i el tipus de tractament, el traçat dels col·lectors en alta i el punt d'aportació de l'aigua ja depurada, entre d'altres.

La millora del sanejament d'aquest municipi està inclosa en la planificació vigent del Pla Hidrològic de l'Ebre, corresponent al període 2016-2021.