6/19/2019

Les organitzacions agràries es reiteren en l'aplicació del salari mínim interprofessional i lamenten no haver avançat en la resta d'aspectes de la negociació, avui suspesa, del conveni del camp


Reunits els membres de la comissió negociadora del Conveni Agropecuari de Catalunya, en representació de les organitzacions empresarials, Unió de Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, exposen:

Que en data 19 de juny de 2019 ha tingut lloc la reunió de la comissió negociadora del Conveni Agropecuari de Catalunya 2019. En la reunió d'avui, les tres organitzacions patronals han reiterat els acords adoptats en la reunió del 6 de febrer del 2019, recollits en acta, segons els quals, el salari que s'està aplicant als grups professionals 5, 6 i 7 del vigent conveni agropecuari de Catalunya és el Salari Mínim Interprofessional publicat al RDL 1462/2018 de 21 de desembre. Això és un import anual de 12.600 €, sent el preu hora resultant del treballador temporer de 7,02 €/hora.

Manifestem que en la reunió d'avui no s'ha avançat en la resta d'aspectes de la negociació, i a petició expressa dels representats dels treballadors UGT-FICA i CCOO, aquesta s'ha suspès sine die.