29.5.19

Unió de Pagesos celebra que el Parlament hagi aprovat la Llei d’espais agraris

Unió de Pagesos celebra que aquest matí el ple del Parlament hagi aprovat la Llei d'espais agraris. Per fi, Catalunya disposarà d'un marc legal de protecció de la terra, una demanda històrica del sindicat, contemplada en la Llei de política territorial del 1983. Ara, el sindicat reclama el desplegament de la llei sense dilació, de tal manera que Catalunya protegeixi el sòl agrari com a recurs bàsic per garantir la continuïtat de l'activitat agrària, que proveeix aliments de proximitat i de qualitat i és una font de l'equilibri territorial, amb funcions de gestió ambiental i de preservació de la biodiversitat.

 

La Llei d'espais agraris permetrà l'elaboració del pla territorial agrari de Catalunya, la definició dels espais d'alt valor agrari, la regulació dels estudis d'impacte agrari i la gestió pública dels sòls abandonats. Per al sindicat, una de les qüestions cabdals que comportarà aquesta llei és l'articulació de plans territorials agraris per tal que les obres d'infraestructures i d'urbanisme respectin l'espai agrari.

 

Així, el sindicat insta el Departament d'Agricultura a posar fil a l'agulla al pla territorial agrari de Catalunya i als plans territorials agraris específics que s'escaiguin i el concretin, amb la col·laboració del Departament de Territori. Per exemple, aquest pla ha de ser una garantia per donar prioritat a la funció agrària per davant d'altres usos. El sindicat recorda que el procediment d'elaboració del pla ha de comptar amb la participació, entre altres, de les organitzacions professionals agràries.

 

A més, el sindicat vol destacar que la Llei defineix que hi ha espais d'alt valor agrari, que són d'interès general per a la societat i que cal protegir-los encara que no tinguin activitat agrària en l'actualitat. Els plans urbanístics els hauran de tenir en compte. També, tipifica els edificis construïts a l'espai rural que siguin complementaris a l'activitat agrària o bé que les activitats econòmiques que s'hi duguin a terme siguin artesanals.

 

Pel que fa als estudis d'impacte agrari, aquesta llei estableix l'anàlisi d'afeccions agràries. Les figures de planejament territorial i urbanístic que afectin espais agraris hauran d'incorporar-lo a la memòria i serà vinculant. Així mateix, El Departament d'Agricultura haurà de fer l'anàlisi d'afeccions agràries pertinent davant qualsevol projecte d'obres d'infraestructures d'interès general a l'espai agrari.

 

Un altre aspecte important d'aquesta llei és que permetrà la gestió pública dels sòls abandonats. El Departament d'Agricultura haurà de fer un inventari i crear un registre de les parcel·les agrícoles en desús . La llei estableix un procediment per garantir la mobilitat d'aquestes terres i per evitar els problemes de sanitat vegetal que es deriven dels camps abandonats. L'Administració també haurà de promoure l'arrendament forçós d'acord amb els requisits de l'arrendament rústic.

 

Per últim, els sindicat destaca que la llei estableix que el Departament d'Agricultura haurà d'identificar i delimitar les zones amb activitat agrària periurbana i tenir-les en compte a l'hora de programar mesures. El text reconeix que són zones amb una forta pressió per un ús social més intensiu que pot comportar incompatibilitats amb l'activitat agrària. Agricultura haurà de vetllar perquè els plans territorials específics reconeguin els parcs agraris existents o altres noves iniciatives de protecció que es puguin proposar.

 

El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, el responsable de Política Territorial del sindicat, Josep Cuscó, i la responsable d'Urbanisme a la permanent nacional d'Unió de Pagesos, Maria Rovira, han assistit a la sessió plenària d'avui per la rellevància que té per al sector la consecució d'aquesta llei llargament reivindicada.

 

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.