29.4.19

Nota de premsa del nucli de suport de la CUP Móra d’Ebre en relació a la sol·licitud de subvencions als grups polítics del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

El 6 de febrer de 2019 el nucli de suport de la CUP Móra d'Ebre va presentar una instància al consell comarcal de la Ribera d'Ebre sol·licitant la següent documentació:

1. Les subvencions i ajuts públics concedits pel consell comarcal als diferents Grups Municipals del Consistori, des de l'exercici econòmic de 2011 fins a l'exercici econòmic de 2015, ambdós inclosos, detallades per anys, amb indicació dels imports i dels beneficiaris (art. 15.1 de la Llei citada, apartat c).

2. La informació relativa al control financer de les esmentades subvencions o ajuts públics atorgats als Grups Municipals: informes de la intervenció o de la secretaria-intervenció municipal; i en el seu cas, actuacions de l'alcaldia requerint als Grups Municipals el retiment de comptes, la justificació de l'aplicació dels fons, o el reintegrament anyal de les quantitats no gastades, etc. (art. 15.1 de la Llei, apartat d).

3. Còpia de les factures i/o resta de documents justificatius de l'aplicació de les subvencions o ajuts atorgats, presentats pels beneficiaris en el moment de retre'n comptes; i còpia també, en el seu cas, de la documentació acreditativa del reintegrament a les arques municipals de les quantitats percebudes i no aplicades en cada exercici (art. 15.1 de la Llei, apartat e).

A data d'avui, 29 d'abril de 2019, el nucli de suport de la CUP Móra d'Ebre no ha rebut cap resposta per part de l'administració pública. És per això que volem remarcar que:

• És una falta de respecte a les persones que sol·liciten la informació i al partit polític que representen.

• Sembla ser que els mateixos partits polítics que aproven les lleis són els primers en incomplir-les.

• D'acord amb la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones tenen dret a sol·licitar a les diferents administracions l'accés a la informació pública, en qualsevol format o suport, que estiga en poder d'aquelles per haver estat elaborada o adquirida en l'exercici de les seves funcions.

Des del nucli de suport de la CUP Móra d'Ebre es lluitarà constantment per a denunciar les males praxis de les institucions públiques.
És per aquest motiu que s'entrarà una queixa a la comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública (GAIP) per informar de la irregularitat.

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.