6.3.19

Unió de Pagesos convoca tractorades i concentracions el 14 de març per exigir a l’Estat mesures urgents a favor de la pagesia professional


Unió de Pagesos convocarà tractorades i concentracions el dijous 14 de març al territori, en el marc d'una plataforma reivindicativa de mesures urgents per a la pagesia professional que suposen uns 300 milions d'euros anuals per a Catalunya. Aquestes mobilitzacions es duran a terme conjuntament amb altres a tot l'Estat convocades per la resta d'organitzacions pertanyents a Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders, i aniran precedides d'una campanya de xerrades informatives per explicar aquesta situació a la pagesia.

 

El sindicat reclama mesures urgents per a la viabilitat del sector dels cítrics i, entre altres qüestions, una aplicació justa de la Política Agrària Comuna (PAC) a l'Estat espanyol, així com un repartiment just i equitatiu del valor afegit a la cadena alimentària, a la vegada que denuncia l'encariment dels costos de producció, factors que impedeixen que les rendes de la pagesia siguin equiparables a les de la resta de ciutadans.

 

Tenint en compte la greu situació per la qual passa el sector dels cítrics a les Terres de l'Ebre, Unió de Pagesos demana l'establiment d'un ajut de minimis per als agricultors a títol principal productors de cítrics, la restauració dels tractaments en fred en les importacions de cítrics de Sud-àfrica per contribuir a reduir el risc d'entrada de malalties, així com la posada en marxa d'una campanya de control i inspecció, per part de l'Agència d'Informació i Control Alimentari (AICA), per tal de comprovar el compliment de l'existència de contractes per escrit en la compravenda de cítrics durant la campanya de collita i comercialització. També reclama l'exempció de l'IBI de rústica en els municipis de la zona productora de cítrics, juntament amb la compensació dels ingressos menors dels ajuntaments.

 

El sindicat també demana, pel que fa als cítrics, que el Ministeri d'Agricultura insti al d'Hisenda a dur a terme l'adequació dels mòduls de l'IRPF per ajustar-los a l'excepcional i greu pertorbació de mercat del sector, i reclama l'aplicació urgent de les mesures de salvaguarda previstes a la normativa de la Unió Europea i als tractats internacionals de comerç.

 

Unió de Pagesos exigeix al Govern de l'Estat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat la modificació urgent de les normes i la legislació per aconseguir, entre altres qüestions, l'establiment com a agricultor actiu, en l'aplicació de la PAC actual a l'Estat espanyol, a aquell que obté, almenys, el 25% dels ingressos totals de les activitats agràries, i una franquícia de 1.250 euros anuals (petits) per tal de no excloure els sectors socials del món rural.

 

En l'àmbit de la PAC actual, Unió de Pagesos també reclama l'establiment de pràctiques equivalents a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient perquè no sigui obligatori abandonar la capacitat productiva, tenint en compte que com a conseqüència de l'aplicació dels ajuts directes de la PAC aprovada pel Ministeri, les úniques superfícies considerades d'interès ecològic són el guaret i els conreus fixadors de nitrogen.

 

Pel que fa a la comercialització, el sindicat exigeix una regulació específica de venda a pèrdues a la cadena alimentària que incorpori, a més del preu de compra dels productes i serveis, els costos directes i indirectes de cada esgraó de la mateixa cadena. Així, l'establiment de la consideració de posició de domini a la cadena alimentària hauria de fixar-se en una quota del 8% del mercat.

 

El sindicat també demana un gasoil professional agrícola, ramader i forestal de 0,021 euros per litre d'impost especial d'hidrocarburs, el mínim establert a la Unió Europea, així com l'aplicació d'un IVA reduït del 10%, i l'aplicació d'aquest gasoil a tots els usos professionals de les explotacions (calefacció de granges i hivernacles, vehicles afectes a l'explotació, etc.).

 

D'altra banda, el sindicat considera necessària l'aplicació d'un IVA reduït del 10% per al conjunt de béns i serveis emprats en la producció agrícola, ramadera i forestal, a excepció feta dels que ja se'ls aplica un IVA superreduït.

 

En matèria de cotitzacions, Unió de Pagesos reclama l'equiparació de les especialitats de cotització dels petits i mitjans autònoms agrícoles, ramaders i forestals, quan aquests contracten treballadors per compte aliè sotmesos a la cotització en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris del Règim General de la Seguretat Social.

 

El sindicat també exigeix l'adequació dels mòduls de l'IRPF per als productes agrícoles, ramaders i forestals, atès l'establiment del Salari Mínim Interprofessional en 12.600 euros per al 2019 i l'encariment progressiu de les cotitzacionsa la Seguretat Social per a la contractació de treballadors per compte aliè, així com l'augment del 10% de les despeses de difícil justificació en l'estimació directa de l'IRPF per a les persones agricultores, ramaderes o silvicultores.

 

Un altre punt de la plataforma reivindicativa és la modificació de la Llei reguladora de les hisendes locals perquè incorpori una reducció en la base imposable a les construccions agràries mitjançant un índex corrector en l'àmbit municipal.

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.