4.2.19

La població hivernal d'ocells aquàtics al Parc Natural del Delta de l'Ebre disminueix fins als 238.716 exemplars

El darrer cens d'aus elaborat per personal tècnic del parc, Agents Rurals i voluntaris, mostra una davallada significativa d'espècies dependents de la inundació d'arrossars, que enguany només s'ha estès en un 40% de superfície, com ara la fredeluga i la daurada grossa
Altres espècies que no estan afectades per l'assecament dels arrossars, com ara la cigonya blanca i la gavina capblanca, han registrat màxims històrics

L'últim cens hivernal d'ocells aquàtics al delta de l'Ebre situa la població al delta de l'Ebre en 238.716 exemplars distribuïda en 92 espècies diferents, una xifra similar a la mitjana del període de referència (2005-2010), però per sota del màxim històric de més de 300.000 exemplars assolit el 2014, quan la pràctica totalitat dels arrossars s'inundava també a l'hivern.

És des del 2011 quan es va implantar al delta de l'Ebre l'assecament hivernal dels arrossars, com a mesura de lluita contra el cargol poma. En aquest marc, el 2019 la superfície d'arrossars del delta de l'Ebre inundada ha arribat només al 40,6%. Aquest fet explica els valors significativament baixos en quant a la població d'algunes espècies i grups molt vinculats a aquests arrossars inundats.

És el cas d'algunes espècies de limícoles, com ara la fredeluga (Vanellus vanellus), amb 7.543 exemplars, un 49% menys que l'any passat, i la daurada grossa (Pluvialis apricaria), amb 1.800 exemplars, un 54% menys. En general, els limícoles constitueixen el segon grup d'ocells aquàtics més ben representats al parc, amb 64.165 exemplars. Dins d'aquest grup, es troben  algunes espècies amb valors molt alts, com el territ variant (Calidris alpina), amb 33.099 exemplars, un 22% més, i el territ tresdits (Calidris alba), amb 842, un 13% més.

 

Tanmateix, el grup més nombrós ha estat el dels anàtids amb 114.592 exemplars, lleugerament per sota (un 5%) de la mitjana de referència (2005-2010). En nombre d'exemplars, destaca sobretot l'ànec collverd (Anas platyrhynchos), amb 66.847; el xarxet comú (Anas crecca), amb 17.583, i l'ànec cullerot (Spatula clypeata), amb 16.960.

La presència ha estat molt dispar en funció de l'espècie. Algunes, com ara l'ànec collverd i l'ànec blanc (Tadorna tadorna), han mostrat valors significativament per sobre de la mitjana (16-17%). Altres, per contra, molt per sota, com l'ànec xiulador (Mareca penelope), amb 1.438 individus, un 62% menys; el xibec (Netta rufina), amb 2.557 exemplars, un 51% menys; el morell de cap roig (Aythya ferina), amb 754 exemplars, un 35% menys; l'ànec cuallarg (Anas acuta), amb 2.263 individus, un 34% menys; el  xarxet comú (Anas crecca), amb 17.583 exemplars, un 30% menys.

Com a novetat, aquest hivern s'han detectat algunes espècies amenaçades d'aquests grups, entre les que destaquen l'ànec capblanc (Oxyura leucocephala), amb 6 exemplars; el morell xocolater (Aythya nyroca), amb (4 exemplars,  i també de fotges, com la fotja banyuda (Fulica cristata), amb 2 exemplars. Cal destacar que enguany s'han vist espècies que només apareixen en hiverns freds al nord i centre d'Europa, com ara l'èider (Somateria mollissima), amb 2 exemplars, i el morell d'ulls grocs (Bucephala clangula), amb 1 exemplar.

 

Pel que fa a les poblacions de cigonyes, capons, becplaners i flamencs, s'han detectat fins a 21.445 exemplars, amb alguns màxims històrics, com ara el de la cigonya blanca (Ciconia ciconia), amb 116 exemplars; el becplaner (Platalea leucorodia), amb 164 exemplars; el capó reial (Plegadis falcinellus), amb 9.202 individus. A més, dins de la família de les gavines i xatracs, destaquen els 591 exemplars de gavina capblanca (Chroicocephalus genei), mentre que dels rapinyaires diürns, destaquen 2 exemplars d'àguila cuabarrada (Aquila fasciata).

 

Finalment, quant a la població d'ardeids s'han registrat xifres un 32% per sota del nivell de referència, amb un total de 8.871 exemplars. Concretament, ha afectat algunes de les espècies més abundants a l'hivern, com ara el martinet blanc (Egretta garzetta), han disminuït la presència en un 78%, arribant als 794 individus. També l'esplugabous (Bubulcus ibis), amb un 45% menys, i 2.284 exemplars, i el bernat pescaire (Ardea cinerea), amb un 30% menys i 3.083 exemplars. El martinet de nit (Nycticorax nycticorax) constitueix una excepció a aquesta davallada generalitzada i enguany ha assolit, amb 1.879 individus, el màxim de la sèrie històrica.

 

Seguiment internacional d'ocells aquàtics

 

El cens d'ocells hivernal al parc s'integra dins del International Waterbird Census (IWC), que té com a objectiu quantificar anualment el nombre d'ocells aquàtics que hivernen en més 80 països d'Europa, Àsia i nord d'Àfrica. Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l'estat de conservació d'aquestes espècies i, a escala local, avaluar la capacitat d'acollida de les zones humides del territori.

 

Enguany, aquest cens es va dur a terme entre el 7 i el 21 de gener, gràcies a la participació de 38 persones observadores, entre personal tècnic del parc natural, agents del Cos d'Agents Rurals i persones voluntàries. Es tracta d'un treball de gran complexitat, tant pel que fa a la diversitat d'espècies i d'hàbitats (arrossars, llacunes, riu, salines, badies i aiguamolls), com per la gran quantitat d'ocells.

 

Preservar la principal zona humida de Catalunya

 

El Parc Natural del Delta de l'Ebre constitueix la principal zona humida de tot Catalunya, i una de les més importants de la Mediterrània occidental. Les dades obtingudes a partir dels censos hivernals d'ocells aquàtics al delta de l'Ebre proporcionen un bon indicador sobre la pèrdua de la capacitat d'acollida que pateix el delta de l'Ebre en aquests darrers anys.

 

Des d'una perspectiva global i a llarg termini, les persones expertes apunten que la disminució significativa de la superfície inundada d'arrossars a l'hivern produirà una minva significativa de la capacitat d'acollida del delta de l'Ebre. Això, actualment, afecta negativament a moltes de les poblacions d'ocells aquàtics.

 

Algunes d'aquestes espècies han estat declarades elements de conservació en l'àmbit de la xarxa Natura 2000 i, per tant, existeix un compromís davant la Unió Europea de mantenir-les en un estat de conservació favorable. Per altra banda, també existeix, sota l'empara de l'AEWA (Acord sobre la conservació dels ocells aquàtics migratoris afroeurasiàtics, derivat del Conveni de Bonn), un compromís de conservar les poblacions d'ocells aquàtics migratoris.

ANNEX.

 


Anàtids

114.592

Oca vulgar Anser anser

56

Ànec blanc Tadorna tadorna

1.566

Xarrasclet Spatula querquedula

7

Ànec cullerot Spatula clypeata

16.960

Ànec griset Mareca strepera

4.481

Ànec xiulador Mareca penelope

1.438

Ànec collverd Anas platyrhynchos

66.847

Ànec cuallarg Anas acuta

2.263

Xarxet comú Anas crecca

17.583

Xibec Netta rufina

2.557

Morell de cap roig Aythya ferina

754

Morell xocolater Aythya nyroca

4

Morell de plomall Aythya fuligula

60

Èider Somateria mollissima

2

Ànec fosc Melanitta fusca

1

Ànec negre Melanitta nigra

3

Morell d'ulls grocs Bucephala clangula

1

Bec de serra mitjà Mergus serrator

3

Ànec capblanc Oxyura leucocephala

6

Calàbries

7

 

Calàbria petita Gavia stellata

2

 

Calàbria agulla Gavia arctica

3

 

Calàbria grossa Gavia immer

2

 

Cabussons

1.246

 

Cabusset Tachybaptus ruficollis

441

 

Cabussó emplomallat Podiceps cristatus

555

 

Cabussó orellut Podiceps auritus

1

 

Cabussó collnegre Podiceps nigricollis

249

 

Cigonyes, capons, becplaners i flamencs

21.445

Flamenc Phoenicopterus roseus

11.961

Flamenc menut Phoeniconaias minor

2

Cigonya blanca Ciconia ciconia

116

Capó reial Plegadis falcinellus

9.202

Becplaner Platalea leucorodia

164

Ardeids

8.871

 

Bitó comú Botaurus stellaris

3

Martinet menut Ixobrychus minutus

7

Martinet de nit Nycticorax nycticorax

1.879

Martinet ros Ardeola ralloides

2

Esplugabous Bubulcus ibis

2.284

Bernat pescaire Ardea cinerea

3.083

Agró blanc Ardea alba

819

Martinet blanc Egretta garzetta

794

Corb marins

2.577

 

Corb marí gros Phalacrocorax carbo

2.577

Rapinyaires diürns

877

Àguila pescadora Pandion haliaetus

11

Àguila calçada Hieraaetus pennatus

23

Àguila cuabarrada Aquila fasciata

2

Esparver vulgar Accipiter nisus

12

Arpella vulgar Circus aeruginosus

565

Arpella pàl·lida Circus cyaneus

11

Aligot comú Buteo buteo

79

Xoriguer comú Falco tinnunculus

148

Esmerla Falco columbarius

8

Falcó pelegrí Falco peregrinus

18

Fotges

24.141

Fotja banyuda Fulica cristata

2

Fotja vulgar Fulica atra

24.139

Limícoles

64.165

Torlit Burhinus oedicnemus

52

Garsa de mar Haematopus ostralegus

5

Cames llargues Himantopus himantopus

2

Bec d'alena Recurvirostra avosetta

3.896

Fredeluga Vanellus vanellus

7.543

Daurada grossa Pluvialis apricaria

1.800

Daurada petita del Pacífic Pluvialis fulva

1

Pigre gris Pluvialis squatarola

1.347

Corriol gros Charadrius hiaticula

461

Corriol petit Charadrius dubius

22

Corriol camanegre Charadrius alexandrinus

561

Pòlit cantaire Numenius phaeopus

2

Becut Numenius arquata

412

Tètol cuanegre Limosa limosa

1.889

Tètol cuabarrat Limosa lapponica

36

Remena-rocs Arenaria interpres

112

Territ gros Calidris canutus

18

Batallaire Calidris pugnax

679

Territ becllarg Calidris ferruginea

10

Territ de Temminck Calidris temminckii

25

Territ tresdits Calidris alba

842

Territ variant Calidris alpina

33.099

Territ menut Calidris minuta

7.610

Becadell sord Lymnocryptes minimus

22

Becadell comú Gallinago gallinago

1.468

Xivitona vulgar Actitis hypoleucos

89

Xivita Tringa ochropus

345

Gamba roja vulgar Tringa totanus

965

Valona Tringa glareola

135

Gamba roja pintada Tringa erythropus

247

Gamba verda Tringa nebularia

470

Gavines i xatracs

686

Gavineta de tres dits Rissa tridactyla

1

Gavina capblanca Chroicocephalus genei

591

Gavina menuda Hydrocoloeus minutus

3

Gavina corsa Ichtyaetus audouinii

5

Gavina cendrosa Larus canus

2

Gavià argentat de potes roses Larus argentatus

8

Xatrac gros Hydropogne caspia

6

Fumarell carablanc Chlidonias hybrida

70

Altres

109

Blauet Alcedo atthis

109

Total general

238.716

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.