3.12.18

La pagesia catalana ha cobrat avui, abans que cap altra comunitat autònoma, el 95% dels ajuts directes dissociats de la PAC


La pagesia de Catalunya ha cobrat avui el 95% dels ajuts directes dissociats de la Política Agrària Comuna (PAC), el màxim permès, abans que cap altra comunitat. Cal recordar que Unió de Pagesos va defensar, de manera responsable, la proposta del Departament d'Agricultura perquè que el pagament s'efectués avui, amb l'objectiu que pogués arribar al 95% del total, en lloc de donar suport a un cobrament que s'hagués produït abans, a finals de novembre, però només hagués estat del 50%.


El pagament que ha fet efectiu avui el Departament d'Agricultura inclou el pagament bàsic, pagament per les pràctiques beneficioses per al clima i el medi ambient –pagament verd o greening-, pagament complementari per als agricultors joves, els ajuts del règim dels petits agricultors i el reemborsament de la disciplina financera del 2017 per als beneficiaris que no han tingut incidències en els controls administratius efectuats pel DARP.


El sindicat també va estar d'acord a no cobrar la bestreta de la PAC autoritzada per la Comissió Europea (CE) al novembre per evitar correccions financeres, ja que que aquest organisme tenia previst efectuar al novembre una auditoria sobre els pagaments de la PAC efectuats pel Departament a partir del 2016. Amb l'objectiu de no tenir majors riscos a Catalunya, Unió de Pagesos va considerar que el més sensat era esperar al 3 de desembre per cobrar aquests ajuts, i va estar d'acord amb el Departament davant d'aquestes circumstàncies.


Amb aquest pagament, Catalunya ha passat a ser la primera comunitat autònoma on s'han fet abans aquest nivell i extensió de pagaments sobre la PAC del 2018. Cal recordar, d'una banda, que la normativa de la Unió Europea (UE) permet efectuar els pagaments entre l'1 de desembre i el 30 de juny de l'any següent i, d'altra banda, segons les dades del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), la majoria de la resta de comunitats autònomes han efectuat, fins ara, bestretes del 50% d'algun dels ajuts directes dissociats de la PAC, i només tres del conjunt dels ajuts directes dissociats de la PAC.


Dades del pagament del 95% dels ajuts dissociats de la PAC. Catalunya 2018.


Ajut dissociat

Import

Beneficiaris

Pagament bàsic

137.734.082,00

31.503

Pagament verd o greening

70.863.442,00

31.516

Complement agricultors joves

3.701.607,00

1.343

Règim de petits agricultors

6.005.237,00

8.718

TOTAL

218.304.368,00

40.221(1)

Hi ha beneficiaris de més d'un ajut.

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (http://agricultura.gencat.cat/ca/inici)

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.