19.10.17

Pràctiques de sis mesos als centres per als seleccionats al concurs d'oposició

El Departament d'Ensenyament, a través d'una resolució aprovada al DOGC, regula la fase de pràctiques dels seleccionats al concurs d'oposició de formació professional. És aquesta la darrera etapa del concurs d'oposició, prèvia al nomenament com a funcionaris de carrera, dels aspirants que van ser seleccionats per cobrir les 300 places convocades i per a les quals es van presentar un total de 3.316 persones.

 
Les pràctiques –que s'estan duent a terme des de principis de setembre- són tutelades i tenen per objecte valorar l'aptitud per a la docència dels aspirants que han superat el concurs d'oposició. Aquestes pràctiques es duran a terme durant sis mesos sota la tutoria de professorat experimentat, que compartiran amb el professorat en pràctiques la responsabilitat sobre la programació dels ensenyaments.
 
S'establirà a més una comissió que valorarà els aspirants, formats per un president, que és l'inspector del centre, i els vocals que són el director i els tutors corresponents.
 
Avaluació de la competència dins de l'aula
 
El professorat en pràctiques haurà de demostrar les seves aptituds i competència docent (apartat A). Així, haurà de capacitar la planificació de l'activitat docent, concretant els continguts de les unitats didàctiques, planificant els objectius rellevants per al curs i adaptant-los a la diversitat dels alumnes.
 
Alhora, desenvoluparà l'activitat docent: realitzant activitats orientades a l'assoliment de les competències, desenvolupant les unitats didàctiques amb materials curriculars adequats o amb intervencions segons les característiques del grup (apartat B). Intervindrà també en l'avaluació dels alumnes, valorant el grau de superació de les matèries i adaptant les actuacions per millorar-ne els resultats (apartat C).
 
També es valorarà la gestió de l'aula pel que fa al manteniment del clima de respecte, motivant les dinàmiques de grup o mostrant una bona organització del temps per a dur a terme les activitats (apartat D). Finalment (apartat E) els aspirants participaran en l'aplicació anual del projecte educatiu del centre, aportant iniciatives, assumint responsabilitats i mostrant participació i treball en equip.
 
Tots els apartats es valoren fins un màxim de 3 punts, i els B, C i D es consideren clau per a l'avaluació. Per assolir l'apte calen 8 punts, havent assolit 2 punts mínim als apartats clau, i 1 punt a la resta d'apartats.
 
300 places per al cos d'FP
 
L'objectiu d'aquest procés selectiu que finalitza amb la fase de pràctiques és potenciar les especialitats de formació professional i minorar el percentatge de temporalitat que hi ha en aquestes especialitats. Les places són:
 
Cos de professos d'ensenyament secundari
 
 Especialitat   Places
 Administració d'empreses   12
 Anàlisi i química industrial   5
 Assessoria i processos d'imatge personal   5
 Formació i orientació laboral   19
 Hoteleria i turisme   8
 Informàtica   30
 Intervenció sociocomunitària   20
 Organització i gestió comercial   8
 Organització i processos de manteniment de vehicles   4
 Organització i projectes de fabricació mecànica   4
 Processos en la indústria alimentària   5
 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics   8
 Processos sanitaris   10
 Total   138
 
 
Cos de professors tècnics de formació professional
 
 
Especialitat
  Places
 Cuina i pastisseria  12
 Estètica  6
 Manteniment de vehicles  15
 Mecanització i manteniment de màquines  9
 Perruqueria  6
 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics  10
 Procediments sanitaris i assistencials  37
 Processos comercials  7
 Serveis a la comunitat  27
 Serveis de restauració  5
 Sistemes i aplicacions informàtiques  28
 Total  162

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.