7/04/2017

L'Ajuntament defensa el manteniment de l'Oficina Liquidadora de Gandesa

El Pe de l'Ajuntament de Gandesa va aprovar ahir una moció presentada pel grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT) en defensa de la gestió de les oficines liquidadores com a Agència Tributària de la Generalitat. La moció pretén defensar el manteniment de l'oficina existent a Gandesa i els seus treballadors, ja que amb el desplegament de l'Agència Tributària de la Generalitat es vol traure el servei de la ciutat.

La gestió i liquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions que realitzen les oficines liquidadores de districte hipotecari a càrrec dels registradors de la propietat s'empara amb la normativa pròpia dels tributs, disposició addicional 2a del RD 828/1998 de 29 de maig, disposició addicional 1a del RD 1629/1991 de 8 de novembre.

El Ple de la corporació va aprovar per unanimitat demanar al Govern de la Generalitat l'adopció d'un model de gestió tributària que permeti mantenir un punt d'atenció a la ciutat de Gandesa per tal que pugui suplir l'atenció personalitzada i en proximitat prestada fins a la data per les oficines liquidadores, fugint de models que impliquin la recentralització del servei i l'atenció al contribuent. També es va aprovar reclamar al Govern de la Generalitat que ofereixi una solució que possibiliti que els treballadors que fins a dia d'avui han vingut realitzant totes les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions, puguin optar a continuar realitzant la seva feina en la nova forma que es desenvolupi l'activitat per part de l'Agència Tributària de Catalunya, i que permeti alhora que aquest organisme pugui aprofitar els coneixements i l'experiència en aquestes tasques d'aquestes persones.

L'Ajuntament de Gandesa notificarà els acords a la Presidència i a la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.