7/25/2017

El Govern aprova la creació del Consell Català de l'Alimentació

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la creació del Consell Català de l'Alimentació com a òrgan d'assessorament i de participació institucional en matèria d'agroalimentació. Aquest Consell, col·legiat i adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, té l'objectiu d'analitzar i debatre els reptes de caire social, ambiental, empresarial i tecnològic als quals ha de fer front el sector agroalimentari català, perquè s'abordin de forma participada, previsora, eficaç, equilibrada i sostenible.

 
Amb la creació del Consell Català de l'Alimentació es posen les bases d'una nova política alimentària de país basada en la producció local d'aliments i que articula tots els agents de la cadena alimentària.
 
En formaran part representants de les organitzacions professionals agràries més representatives, de les institucions, els col·legis professionals i les associacions l'activitat de les quals té relació directa amb l'alimentació a Catalunya.
 
El Consell actuarà com a observatori de l'agroalimentació, amb una visió transversal, que permeti proposar les mesures necessàries per a l'aprofitament de totes les oportunitats per impulsar una política alimentària que respongui a les demandes dels consumidors i alhora potenciï el teixit productiu català, sobre la base de la seguretat i la qualitat dels aliments.
 
Les funcions del Consell Català de l'Alimentació són les següents:
·         Fòrum d'anàlisi i  debat de les qüestions relacionades amb les polítiques públiques agroalimentàries.
·         Formular propostes per a afavorir l'equilibri i la transparència en les relacions de la cadena alimentària i que permetin el desenvolupament correcte i equitatiu de totes les baules.
·         Formular propostes relacionades amb la comercialització, el foment i la promoció dels productes agroalimentaris catalans, inclosos els reconeguts amb qualitat diferenciada, amb l'agricultura de proximitat i amb l'agricultura ecològica, tant per al mercat intern com per a l'exportació.
·         Analitzar les mesures que es defineixin en altres instàncies o administracions i que puguin afectar l'agroalimentació, així com presentar propostes d'actuació.
·         Actuar com a òrgan assessor en l'elaboració de les polítiques que fomentin la sostenibilitat, la responsabilitat social, la lluita contra el malbaratament en tots els àmbits de la cadena agroalimentària i proporcionar aliments sans i segurs a la ciutadania.
·         Recollir propostes de promoció de la dieta mediterrània i foment dels  hàbits alimentaris saludables i sostenible entre la ciutadania, integrant-hi tots els agents de la cadena agroalimentària.
·         Formular propostes de promoció i foment de la vàlua del patrimoni gastronòmic català com a element vertebrador de la producció agroalimentària i de la resta de la cadena.
·         Participar en l'establiment de les bases necessàries per a estimular la competitivitat de les empreses vinculades a la cadena agroalimentària; fomentant la innovació, en base al trinomi salut, nutrició i gastronomia.
·         Donar una visió transversal, que permeti analitzar i proposar les mesures d'innovació necessàries per a l'aprofitament de totes les oportunitats dels mercats i per oferir les millors condicions de qualitat i sostenibilitat.
·         Proposar actuacions que fomentin la qualitat agroalimentària dels productes en les diferents fases de la cadena agroalimentària.
·         Fomentar la Seguretat Alimentària i la disponibilitat dels aliments envers el consumidors.
 
El Consell Català de l'Alimentació estarà format per 4 comissions: la Comissió de la Cadena Agroalimentària; la Comissió de Competitivitat i Internacionalització Alimentàries; la Comissió de Gastronomia i Territori, i la Comissió de Malbaratament i Sostenibilitat, en les quals participaran entitats referents i representatives de cada àmbit.