6/27/2017

Sessió plenària al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

S'ha convocat sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per al proper dia dimecres 28/6/2017, a les 19:00 hores, amb el següent ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió núm. 5/2017, de 30-5-2017. 

2. Ratificació de l'acord d'acceptació de la subvenció atorgada per Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 i publicada al DOGC núm. 731 de data 31 de maig de 2017, per l'actuació titulada Ribera d'Ebre: camí de Sirga, camí de riu presentada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 

3. Presa de coneixement i ratificació de decrets de Presidència. 

4. Control i fiscalització de la resta d'òrgans de Govern, I: Decrets de Presidència, Resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Junta de Govern Local. 

5. Control i fiscalització de la resta d'òrgans de Govern, II: Altres informacions.

6. Precs i preguntes. TERCER. Disposar que per part del secretari de la corporació s'efectuïn i es notifiquin les convocatòries que es deriven de la present.