6/29/2017

El Departament d'Agricultura paga avui els ajuts al foment de les races autòctones de l'any 2016 i convoca els corresponents per a l'any 2017


darp

El departament promou programes de conservació de determinades races com la Cabra Blanca de Rasquera

El Departament d'Agricultura pagarà avui més de 138.000€ corresponents als ajuts al foment de les races autòctones de l'any 2016. Amb aquest  pagament, l'Administració catalana assumeix el compromís contret amb els beneficiaris de l'ajut i es fa càrrec del pagament de la totalitat de l'import amb fons procedents del seu pressupost, atès que recentment el Ministeri d'Agricultura ha comunicat que no farà la transferència dels fons corresponents a aquests ajuts, aprovats en conferència sectorial de juny de 2016.

 

A més, avui el DARP també ha convocat els ajuts al foment de les races autòctones per al 2017, per un import de 80.972,49 euros, ampliable d'acord amb l'aprovació per part del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) dels fons corresponents a Catalunya per aquest any.

 

L'objecte d'aquest ajut és el foment de les races autòctones de Catalunya, i l'impuls al manteniment i la conservació del patrimoni genètic que suposen aquestes races.

 

Les despeses subvencionables d'aquesta línia d'ajuts són les ocasionades per  la creació i manteniment del llibre genealògic de races autòctones i les derivades de la gestió del programa de millora oficialment reconegut per a la raça.

 

Les persones que poden ser beneficiàries d'aquests ajuts són les organitzacions o associacions ramaderes reconegudes oficialment per a la gestió del llibre genealògic a l'àmbit territorial de Catalunya.

 

Preservar el patrimoni genètic de les races ramaders autòctones és un objectiu important a assolir davant les dificultats a què es poden veure sotmeses per la introducció de races foranes que poden fer-ne perillar la  presència. Per aquest motiu, el DARP considera molt necessari continuar donant suport a les races autòctones mitjançant els ajuts destinats a les entitats o associacions oficialment reconegudes per a la conservació d'aquestes races.  


Un ramat de cabres blanques de Rasquera

L'ase català i la cabra blanca de Rasquera

 

D'altra banda, el DARP dóna suport a la conservació de les races autòctones catalanes en col·laboració amb el centre de genètica animal de la Facultat de Veterinària de la UAB.

 

Exemples de les actuacions promogudes pel DARP són el  manteniment dels programes de conservació de determinades races, com l'Ase Català i la Cabra Blanca de Rasquera, l'obtenció de la informació científica necessària per poder incloure al Catàleg Nacional aquelles races que encara no hi figuren i que estan en greu perill d'extinció, com ara la cabra catalana, o el control de rendiments en races menys amenaçades.  

 

Gràcies a aquest conjunt d'accions, el passat mes de febrer  es va publicar el reconeixement oficial de l'Associació de ramaders de cabra blanca de Rasquera per a la gestió del seu llibre genealògic, cosa que els permet accedir per primera vegada als ajuts que avui es publiquen.