6/06/2017

Determinades les retribucions pels serveis de valoració de béns per part dels membres del Jurat d’Expropiació de Catalunya


El Govern ha aprovat aquest matí un acord que estableix els imports que poden percebre els membres del Jurat d'Expropiació de Catalunya pels serveis de valoració de béns que duguin a terme. El Jurat d'Expropiació de Catalunya és l'òrgan col·legiat permanent de la Generalitat de Catalunya a qui correspon la taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients expropiatoris de les administracions públiques de Catalunya.
 
L'acord aprovat avui determina les retribucions que poden percebre els membres d'aquest òrgan per la totalitat de les actuacions necessàries per a la realització de les valoracions. A més, l'acord fa referència directa a l'elaboració de les propostes de preu just en aplicació de les fórmules previstes en la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.