5/10/2017

Unió de Pagesos aconsegueix que el Parlament refaci la seguretat jurídica del fons de garantia de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries


Unió de Pagesos ha aconseguit que la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament adopti en la sessió d'avui el dictamen que votarà el Ple sobre el projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries, el qual refà la seguretat jurídica i la confiança legítima dels dipositaris de les seccions de crèdit de les cooperatives, malmesa amb la promulgació i posterior convalidació del Decret llei 2/2016, de 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

 

El sindicat va denunciar al juny del 2016 que considerava abusiu que el Govern fes ús de la capacitat de dictar normes provisionals amb rang de llei en cas d'una necessitat urgent i extraordinària i també va presentar una queixa al Síndic de Greuges respecte a la legalitat de la Disposició addicional primera del Decret llei 2/2016. Així, Unió de Pagesos va aconseguir que els grups parlamentaris, després de convalidar l'esmentat decret llei, acordessin unànimement la seva tramitació com a projecte de llei per tal de revertir la situació de desconfiança i inseguretat jurídica generada pel Govern. El fet que el Govern no hagués actuat a temps quan és, des de fa més de 30 anys, el responsable de la tutela del sector, no havia de comportar la vulneració de la confiança legítima dels dipositaris de les seccions de crèdit de les cooperatives que han actuat diligentment i no han posat en risc els interessos dels seus dipositaris.

 

El sindicat considera que aquesta modificació legislativa també millorarà, des del punt de vista legislatiu, els mecanismes de tutela de la gestió del nou fons de garantia de dipòsits en les seccions de crèdit de les cooperatives.