5/04/2017

Més de 79.000 alumnes realitzen avui i demà la prova d'avaluació de sisè de primària


Un total de 79.183 alumnes d'educació primària realitzaran avui i demà la prova d'avaluació de sisè de primària, que avalua el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'etapa. La prova s'aplicarà de manera simultània a tots els centres que imparteixen educació primària de Catalunya, que en aquesta edició seran un total de 2.247.

 

La prova, que s'aplica per novè any consecutiu, enguany comptarà amb 3.477 aplicadors que en controlaran la correcta realització i amb 1.106 correctors que en faran la correcció. Aquesta prova la dissenya el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

 

Les dades d'alumnat que realitzarà les proves segons el servei territorial són:

 

 

Servei Territorial

Alumnes

Baix Llobregat

9.162

Barcelona Comarques

8.857

Catalunya Central

5.721

Consorci d'Educació de Barcelona

13.684

Girona

7.995

Lleida

4.187

Maresme-Vallès Oriental

9.865

Tarragona

7.052

Terres de l'Ebre

1.719

Vallès Occidental

10.941

Total

79.183

 

Competències que s'avaluaran

 

La prova es distribuirà en quatre sessions, dues cada matí, d'acord amb les quatre competències avaluades. Avui s'avalua la competència matemàtica i en llengua catalana i (i aranès a la Vall d'Aran, que faran 86 alumnes); i demà, la competència en llengua castellana i en llengua estrangera –un total de 76.325 alumnes faran la prova en anglès i 451 en llengua francesa-.


La prova està formada per quatre quaderns, també d'acord amb les matèries avaluades: competència lingüística en llengua catalana, competència lingüística en llengua castellana, competència lingüística en llengua estrangera i competència matemàtica. L'alumnat de la Vall d'Aran té un quadern de competència lingüística en llengua occitana (aranès). Cada quadern consta del corresponent full de respostes.

 

Els quaderns de llengua catalana i castellana avaluen la comprensió lectora –obtenció d'informació, interpretació i reflexió-, l'expressió escrita –lèxic, claredat d'idees i morfosintaxi, entre d'altres- i l'ortografia a través d'un dictat. El de llengua estrangera avalua la comprensió lectora i oral mitjançant ítems tancats i l'expressió escrita amb l'elaboració d'una breu redacció per mesurar la competència discursiva i lingüística. Finalment, la competència matemàtica avalua l'habilitat de l'alumnat per comprendre i interpretar diferents tipus d'exercicis i problemes, amb ítems referits a la numeració i càlcul, l'espai, mesura i lectura de gràfics, i les relacions i canvi.

 

En l'edició del curs vinent d'aquesta prova de sisè de primària s'avaluarà com a novetat la competència cientificotecnològica, que enguany han dut a terme com a prova pilot un total de 1.372 alumnes. Aquest àmbit ja s'ha avaluat en les dues darreres edicions de les proves d'avaluació de quart d'ESO.

 

 

Objectiu de la prova

 

Aquesta prova mesura el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'educació primària i proporciona informació sobre el sistema educatiu català. La prova permet als centres tenir informació dels seus punts forts i febles, i a les famílies dels alumnes conèixer quin és el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'etapa obligatòria.

 

A més, amb l'avaluació de sisè de primària es facilita el trànsit de l'educació primària a la secundària, atès que els alumnes que no superin alguna de les competències avaluades disposaran de material per poder treballar els diferents àmbits durant el període d'estiu. L'objectiu final és millorar els resultats de l'alumnat i afavorir el seu pas a l'educació secundària.

 

Els centres i les famílies rebran un informe abans d'acabar el curs escolar amb informació sobre els resultats obtinguts, en el cas dels centres referent al conjunt de l'alumnat i en el cas de les famílies referent al seu fill/a.