5/04/2017

L'FMC dona suport a l’establiment d'un cànon a la concentració eòlica a Catalunya i a la creació d’un Fons compensatori al medi rural

Durant els darrers anys Catalunya ha viscut la implantació de parcs eòlics per a la generació d'energia elèctrica. Aquesta implantació ha estat realitzada principalment per grans empreses eòliques, la ubicació de les instal·lacions majoritàriament ha estat en municipis petits i mitjans de les zones rurals del país, els quals pateixen importants processos d'envelliment de la població i despoblament, i s'ha concentrat geogràficament a la comarca de l'Anoia, al sud de Lleida i a l'interior de la província de Tarragona. D'altra banda, aquests parcs eòlics produeixen externalitats negatives per les "afeccions i impactes visuals i ambientals adversos sobre el medi natural i sobre el territori".

Avui per avui a Catalunya no hi ha cap normativa que compensi els municipis afectats per l'impacte d'aquestes externalitats, fet que ja existeix a altres Comunitats Autònomes de l'Estat, com són: València, Llei 10/2006 (DOGV 28-12-06); Galícia, Llei 8/2009 (BOE 04-02-10); Castilla y la Mancha, Llei 9/2011 (BOE 03-05-11); Castilla y León, Llei 1/2012 (BOE 28-02-12). Darrerament, la Sentència del Tribunal Suprem que avala el cànon eòlic de la Comunitat de Galícia (2015)

És per aquest motiu que el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya, reunit el dilluns 24 d'abril,  va acordar donar suport a l'establiment d'una normativa catalana que compensi les externalitats negatives dels impactes territorials i ambientals que suporten els municipis catalans afectats per la concentració de parcs eòlics als seus termes municipals, tal i com ja existeix en altres comunitats autònomes.

Amb aquest objectiu es proposa la creació del cànon per a la concentració eòlica a Catalunya que ha de nodrir un Fons compensatori al medi rural per finançar majoritàriament mesures de desenvolupament rural, socials i de reactivació econòmica, amb la finalitat de frenar l'envelliment i despoblació que pateixen els municipis afectats.

Des de l'FMC considerem que la proposta de cànon eòlic, en €/MW instal·lat, hauria de ser progressiu en funció de potència instal·lada a cada parc, a major potència de parc, major cànon per MW instal·lat, ja que com més gran és el parc major és l'impacte ambiental.

De la mateixa manera, haurien d'estar exempts del cànon els aerogeneradors aïllats o parcs eòlics de menys de 4,5 MW de potència, i instal·lacions destinades a l'autoconsum. Amb la finalitat de promoure el model energètic de generació distribuïda, més sostenible des del punt de vista de l'impacte ambiental i de l'eficiència energètica.

La finalitat del Fons compensatori al medi rural hauria de ser majoritàriament finançar projectes dels ajuntaments dels municipis afectats, per tal d'establir de mesures de desenvolupament rural, socials i de reactivació econòmica, per frenar l'envelliment i la despoblació; així com destinar un percentatge de l'import obtingut en el Fons a establir un programa d'estratègia Leader destinat a les empreses ubicades als municipis afectats; i també es proposa destinar un percentatge de l'import del Fons a finançar: estudis i informes sobre l'afectació eòlica; campanyes de formació, difusió i sensibilització; projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) en la millora de l'impacte ambiental de la producció eòlica, de la seva eficiència energètica, del foment de l'autoconsum, etc. Així com estudis i informes sobre mesures de desenvolupament rural, socials i de reactivació econòmica, amb la finalitat de frenar l'envelliment i despoblació que pateixen els municipis afectats.