5/15/2017

Acords de la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Móra d'Ebre del 15 de maig de 2017

L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha celebrat avui, 15 de maig de 2017, sessió plenària ordinària. Aquests són els acords principals

1. S'ha aprovat l'acta de la sessió anterior per unanimitat.

2. S'ha donat compte de les resolucions d'alcaldia dictades d'ençà de la darrera sessió, de la 16 a la 35.

3. S'ha donat compte de la liquidació del pressupost 2016. Segons el regidor d'Hisenda, Sixte Melchor (CiU), el tancament pressupostari de l'any anterior es va fer en positiu, amb 285.022 euros de romanent de tresoreria i amb una capacitat de finançament de 90.000 euros.

4. S'ha donat compte del Pla pressupostari a mitjà termini 2018-2020. Segons ha explicat l'alcalde, Joan Piñol (CiU), es tracta d'una previsió d'allò que l'Ajuntament podria pressupostar en les anualitats 2018, 2019 i 2020, si bé, ha advertit, hi ha molts factors que poden fer variar les previsions.

5. S'ha donat compte de l'informe trimestral de morositat del primer trimestre de 2017. En aquest punt s'ha destacat que el consistori morenc compleix amb el període mitjà de pagament.

6. S'ha donat compte de l'execució trimestral pressupost 1 trimestre de 2017.

7. S'ha aprovat la rectificació de l'Inventari General Consolidat a 31 de desembre de 2016. La portaveu del grup d'ERC, Cinta Agné, ha sol·licitat que en un futur s'introdueixi en l'informe un apartat on constin les baixes i les altes de l'inventari. S'ha aprovat per 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).

8. S'han aprovat inicialment les bases reguladores de l'atorgament de beques per a l'adquisició de llibres escolars del curs 2017-2018. Es tracta d'una acció que té com a objectiu oferir un ajut per a sufragar les despeses originades per l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat escolaritzat en centres educatius ubicats al municipi de Móra d'Ebre per al curs 2017-2018 i empadronats en aquest municipi. L'acord preveu també posar a exposició pública les bases durant el termini de 30 dies hàbils des del següent al de la publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament (www.moradebre.cat ). Transcorregut el termini d'exposició al públic, si no s'han presentat reclamacions, s'entendran definitivament aprovades. La portaveu del grup del PSC, Dolors Gurrera, ha manifestat que el seu grup considera que les beques s'haurien de concedir en funció de la renda de les persones beneficiàries i considera que atorgar a tothom la beca, independentment dels ingressos que tingui la família, no és correcte. L'alcalde, Joan Piñol, ha manifestat que l'equip de govern consisdera que el sistema emprat per concedir els ajuts és igualitari. L'acord s'ha aprovat per 8 vots a favor (CiU i PP), 2 en contra (PSC) i 3 abstencions (ERC).

9. S'ha ratificat l'aprovació de la memòria definitiva del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES) de Móra d'Ebre, que recull les línies estratègiques i el corresponent pla d'acció. L'acord s'ha adoptat  per 10 vots a favor (CiU, PSC i PP) i 3 abstencions (ERC).

10. S'ha ratificat l'aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2016-2019 de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, un document que prioritza els programes «Impulsem la Joventut» i «Casal Jove». Aquest Pla conté els següents apartats: 1. Presentació; 2. Anàlisi de la realitat municipal; 3. Visualització de les polítiques de joventut; 4. Anàlisi de la realitat juvenil; 5. Diagnosi; 6. Programa; 7. Temporalització; 8. Avaluació; 9. Difusió; 10. pressupost i 11. Metodologia. També s'ha aprovat sotmetre el Pla Local de Joventut a informació pública per un termini de vint dies. Cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de cap altre acord. Hi han votat a favor els 8 regidors del govern (CiU i PP) i els 5 de l'oposició s'han abstingut (ERC i PSC).

11. S'ha aprovat inicialment el Reglament de funcionament i utilització de les sales, equipaments i materials municipals. La diversitat d'equipaments (sales, carpes, cadires, equip de so...) i d'entitats usuàries són dos factors que han fet necessària la regulació en aquest àmbit per optimitzar l'ús dels espais municipals davant la creixent oferta d'activitats de les associacions municipals. Per aquest motiu es va designar una comissió de treball encarregada de redactar el text de l'avantprojecte de reglament.´La portaveu d'ERC, Cinta Agné, ha anunciat el vot en contra del seu grup perquè no ha participat en l'elaboració del reglament i perquè considera que l'aprovació o no de les sol·licituds no hauria de quedar únicament en mans de la Junta de Govern. L'alcalde, Joan Piñol (CiU), ha replicat que el Ple va cedir aquesta potestat a la Junta de Govern Local en el seu dia, que és l'òrgan que ha resoldre amb agilitat les sol·licituds. L'acord s'ha adoptat amb 8 vots a favor (CiU i PP), 3 en contra (ERC) i 2 abstesions (PSC).

12. S'ha aprovat una proposta de resolució en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Segons ha explicat l'alcalde, Joan Piñol (CiU), es tracta de donar suport a la sentència i demanar que els propietaris que venguin una finca i no n'obtinguin guanys, perquè la venguin a un preu més econòmic que el que van pagar quan la van adquirir, estiguin exemps de pagar la plusvàlua. Unanimitat.

13. Mocions. No n'hi ha hagut.

14. Informacions d'Alcaldia. No n'hi ha hagut.

15, Precs i preguntes. La portaveu d'ERC, Cinta Agné, ha preguntat a l'alcalde perquè s'ha canviat l'empresa que serveix el càtering als Àpats en Companyia. L'alcalde, Joan Piñol (CiU), ha contestat que perquè una nova emprresa local ha manifestat l'interès per servir aquest càtering i davant d'això, l'empresa que ho venia fent ha preferit retirar-se.

La portaveu d'ERC també ha preguntat sobre els canvis que hi ha hagut en la plantilla orgànica de l'Ajuntament i sobre l'amortització de la plaça del vigilant de la via pública. L'alcalde ha explicat que s'ha amortitzat aquest lloc de treball perquè hi ha hagut una davallada considerable de la feina en matèria de vigilància i seguiment de les obres a causa de la crisi.

Per la seua banda, la portaveu del PSC, Dolors Gurrera, ha plantejat preguntes sobre modificacions en el projecte d'obra que s'està executant al passeig del Pont. L'alcalde ha admès que hi ha  hagut un canvi que afecta la font que hi havia a la plaça de Sant Roc, inicialment no previst. Aquest fet no comportarà increment pressupostari de l'obra.

La regidora del PSC s'ha interessat pel termini d'execució de l'obra de millora del mur del cementeri. L'alcalde ha respost que, efectivament, encara no s'ha executat el projecte però que el té en compte. A més, ha avançat que el cementeri necessita una inversió de més envergadura i, fins i tot, l'ampliació de les instal·lacions.

Finalment, la regiodra del PSC ha reclamat una millor gestió de les papereres a la via pública i l'alcalde li ha explicat el problema existent a causa del disseny de les papereres acuals. El regidor Julio Roca ha explicat que s'ha comprat una màquina per millorar les tasques de buidatge de les papereres.