4/25/2017

Subvencions per al pagament de lloguer de l'habitatge

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2017.

Es tracta de subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos, del  19/04/2017 fins al 19/06/2017 ambdós inclosos.

La convocatòria va dirigida a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits següents:


1.       Tenir la residència legal a Catalunya

2.       Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria.

3.       Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

4.       No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 350 euros a la demarcació de les Terres de l'Ebre.

5.       Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

6.       Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.

7.       Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

8.       No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

9.       Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.


La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria amb un màxim de 2.400€ anuals per habitatge.


El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer per qualsevol dels mitjans acceptats.


Les sol·licituds es presentaran preferentment a les Borses de mediació per al lloguer social o a les Oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

Més informació:

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Borsa de mediació per al lloguer social de la Ribera d'Ebre

Tel. 977 40 18 51 (de 11 a 13 hores)

borsahabitatge@riberaebre.org