4/26/2017

L'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre posa a disposició de la ciutadania el fons del Jutjat de Pau de Vinebre (1845-1945)

L'any 2013 va ingressar el fons del Jutjat de Pau de Vinebre a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre (ACRE). L'existència del fons va ser detectada durant les tasques de preparació del trasllat de la documentació municipal de l'Ajuntament de Vinebre al centre. En aquell moment es va poder corroborar que 24 capses, ubicades al mateix espai en què es trobava la documentació municipal, pertanyien al Jutjat de Pau de Vinebre. Finalment, el fons va ingressar a l'ACRE el 7 de març de 2013.

A l'Antic Règim, l'Administració de Justícia era patrimoni del poder reial i senyorial. Per tant, no existia una administració de justícia impartida de forma comuna. A partir dels anys 30 del segle XIX, comencen a posar-se les bases d'una administració integrada, que té com a principal divisió el partit judicial. No obstant això, els primers rastres documentals de l'activitat del Jutjat de Vinebre -pocs certament- els trobem a partir de l'aprovació del Reial Decret de 22 d'octubre de 1855, a través del qual es creen i organitzen els jutjats de pau a totes les poblacions que disposen d'ajuntament propi. Cal tenir present que amb aquesta disposició la justícia deixa de formar part de l'esfera d'actuació dels ajuntaments, per passar a ser exercida directament pels jutges de pau i els seus suplents.  

El 15 de setembre de 1870 s'aprova la "Ley Provisional Orgánica del Poder Judicial", que organitza jeràrquicament els àmbits teritorials de la justícia en: districtes, partits, circumscripcions i termes municipals, que són administrats, respectivament, per les audiències, els tribunals del partit, els jutjats d'instruccció i els jutjats municipals. Per altra banda, el 17 de juny de 1870 s'aprova la "Ley Provisional del Registro Civil", que trasllada als jutjats municipals les funcions de Registre Civil i fixa quatre grans àmbits d'actuació: naixements, matrimonis, defuncions i ciutadania. Les funcions establertes en les lleis de 1870 perduren amb breus modificacions fins l'any 1944, que és quan pràcticament s'extingeix el rastre documental del fons. En aquest moment es promulga l'altra gran Llei de reforma de l'àmbit judicial, la "Ley de Bases para la Reforma de la Justícia Municipal", de 19 de julio de 1944, que redefineix les potestats dels jutjats municipals.

En qualsevol cas, el fons del Jutjat de Pau de Vinebre (1845-1945) permet entendre el funcionament del jutjat i el context en el qual es va impartir justícia a la vila de Vinebre al llarg d'un segle. Una de les característiques més definitòries de la documentació dels jutjats de pau és el seu estret vincle amb la comunitat on ha estat originada. Així doncs, la documentació és un testimoni d'excepció per entendre alguns dels conflictes que s'hi originen i com evolucionen, sobretot entre 1870 i 1920, quan trobem un major nombre de documentació i aquesta se'ns presenta molt més contínua i íntegra.  

De forma adjunta a la notícia, us facilitem diversa documentació complementària, com la descripció del fons a partir de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), i la notícia relativa al tractament arxivístic portat a terme des de l'ACRE el passat any 2016, recollida al nostre butlletí informatiu, en la qual apareix un quadre annex amb el llistat dels càrrecs (fiscals i secretaris) que han ocupat llocs al jutjat de Vinebre. També podeu consultar la descripció complertaal portal 'Arxius en línia'.