3/29/2017

Unió de Pagesos denuncia davant de la Comissió Europea la vulneració de la figura d’agricultor actiu de la PAC per part del Govern estatal

 

Unió de Pagesos ha presentat avui denúncia davant la Comissió Europea contra el Govern d'Espanya per incompliment de la normativa de la Unió Europea (UE), ja que vulnera la figura d'agricultor actiu contemplada a la Política Agrària Comuna (PAC), en permetre l'accés als ajuts de la PAC a immobiliàries i gestors de serveis públics i recreatius. Aquesta vulneració comportaria una nova reducció del valor que la pagesia percebria dels drets del pagament únic a partir del 2017.

 

La denúncia fa al·lusió a la redacció de l'apartat tres de l'article primer del Reial Decret 745/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifiquen els Reials Decrets 1075, 1076, 1077 i 1078/2014, en els quals es recollia la definició d'agricultor actiu, així com les excepcions de pagaments directes de les persones físiques o jurídiques excloses d'aquesta definició.

 

El sindicat ja va advertir al Ministeri d'Agricultura, en la fase de consulta d'aquest nou reial decret, i a la ministra, en la reunió bilateral que hi va mantenir el 17 de gener del 2016, que en el cas de no corregir aquesta il·legalitat, tornaria a presentar denúncia davant de la Comissió Europea.

 

Tal com ja va passar amb els fets denunciats pel sindicat el 2015 davant de la Comissió Europea, el Govern de l'Estat estableix normes per tal que les persones físiques o jurídiques o grups de persones físiques o jurídiques que gestionen aeroports, serveis ferroviaris, instal·lacions d'abastiment d'aigua, serveis immobiliaris, i instal·lacions esportives i recreatives permanents no quedin excloses dels pagaments directes de la PAC, i en aquesta ocasió ho fa tot i que les seves activitats agràries siguin insignificants. Cal recordar que en el cas de l'anterior denúncia interposada pel sindicat, el Govern estatal es va veure obligat a corregir dues il·legalitats per incloure en els ajuts part de les persones físiques i jurídiques excloses dels ajuts directes de la PAC, i dues il·legalitats que afectaven els joves en l'accés a la reserva de drets i el pagament addicional per jove del pagament bàsic de la nova PAC.

 

Unió de Pagesos també havia instat el Govern català per tal que demanés al Tribunal Suprem la nul·litat del precepte il·legal del Reial Decret 745/2016, mitjançant un incident d'execució de sentència, de la mateixa manera que la sentència del Suprem 2191/2016, d'11 d'octubre, del recurs contenciós-administratiu interposat pel Govern de la Generalitat contra el Reial Decret 1075/2014 va anul·lar un precepte idèntic per ser contrari a la normativa de la UE. En aquest sentit, el sindicat recorrerà al Parlament i al Síndic de Greuges per la seva passivitat al no fer ús del dret a instar el Tribunal Suprem per incident d'execució de la sentència 4587/2016.

 

El sindicat considera agosarada la decisió del Govern estatal que ha motivat la denúncia, ja que els paràgrafs sisè i setè del preàmbul del Reial Decret 745/2016 justifiquen els canvis en la figura de l'agricultor actiu que s'introdueixen en l'esmentat Reial Decret "a les interpretacions donades per la Comissió Europea" i "s'aplica la recent sentència del Tribunal Suprem 2191/2016, d'11 d'octubre del 2016, que anul·la l'apartat 3 de l'article 8, davant la falta d'adequació de l'esmentat article 8.3 a l'exigit per l'article 9.3.a)".