3/31/2017

La Fundació Món Rural es mostra favorable a impulsar l’energia eòlica i el desenvolupament local al territori

La Fundació del Món Rural aposta per la transició cap a un model energètic distribuït a partir de fonts renovables i amb major participació dels consumidors. El món rural és protagonista actiu d'aquest canvi, ja que millora les condicions de vida i les oportunitats econòmiques de la gent que viu i treballa al món rural. Durant els darrers anys, Catalunya ha viscut la implantació de parcs eòlics per a la generació d'energia elèctrica. La ubicació de les instal·lacions, majoritàriament, ha estat en municipis petits i mitjans de les zones rurals del país. I s'ha concentrat geogràficament a la comarca de l'Anoia, al sud de Lleida i a l'interior de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La Fundació del Món Rural aposta pel desenvolupament de l'energia eòlica d'una forma equilibrada i sostenible, de manera que contribueixi al desenvolupament rural. Per aquest motiu dóna suport a establir una normativa catalana que consideri les externalitats negatives dels impactes territorials i ambientals que suporten els municipis catalans afectats per la concentració de parcs eòlics als seus termes municipals, tal i com ja existeix en altres comunitats autònomes, per finançar majoritàriament mesures de desenvolupament rural, socials i de reactivació econòmica als municipis afectats. Aquesta compensació, que no ha ser un fre al creixement de l'energia eòlica a Catalunya, només s'hauria d'aplicar als grans parcs eòlics, quedant exempts del mateix les instal·lacions de petites dimensions, com pot ser la micro-eòlica, així com les instal·lacions destinades a l'autoconsum. A més, es proposa crear un fons procedent de part de l'import recaptat per destinar-lo a finançar estudis i informes sobre l'afectació eòlica, campanyes de formació, difusió i sensibilització, projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) en la millora de l'impacte ambiental de producció eòlica, de la seva eficiència energètica i de foment de l'autoconsum, així com estudis i informes sobre mesures de desenvolupament rural, socials i de reactivació econòmica, amb la finalitat de promoure el desenvolupament local dels municipis afectats.