En portada

Móra d'Ebre entrega els premis a l'excel·lència acadèmica Javier Bardají

Un total de quinze alumnes dels centres educatius Col·legi Lluís Viñas, Col·legi Santa Teresa i Institut Julio Antonio, de Móra d'Ebre, ...

13.1.17

NOTABLE AUGMENT EN LES VISITES ATESES ALS SERVEIS COMARCALS DE JOVENTUT DEL MONTSIÀ DURANT EL 2016

Han estat un total de 1.668 joves els que durant aquest any 2016 han estat atesos pels Serveis Comarcals de Joventut del Montsià. En concret, es disposa de dos equipaments ubicats a Amposta que són els que atenen les demandes dels joves del territori montsianenc, l'Oficina Comarcal de Joventut i l'Oficina Jove. Com a complement al servei estan els Punts d'Informació Juvenil ubicats en els diferents municipis de la comarca. És en aquests equipaments on aquest sector de la població pot adreçar-se per rebre la informació o l'assessorament necessari en temes que els inquieten i que estan directament relacionats amb la seva emancipació, donant-los suport en la creació del seu projecte de vida.


Durant el primer trimestre, van ser un total de 344 joves els que van rebre atenció als Serveis d'Informació Comarcal i que van generar un total de 498 consultes. La majoria d'aquestes van ser per sol·licitar informació o rebre orientació en tema d'educació i formació, en primer lloc; tramitació de diferents carnets, en segon lloc, i en igual mesura consultes sobre temes de salut, esports i treball. Destacar que la majoria d'aquestes consultes es van atendre presencialment als Serveis d'Informació Juvenil. Els joves prefereixen desplaçar-se i dirigir-se per ser atesos personalment. Aquesta xifra és significativa, ja que hi ha una important diferència quant als següents canals d'atenció emprats. Així, en proporció van ser atesos presencialment un 89% de joves; per via telefònica, un 5%, i telemàticament un 4%. Per acabar, també remarcar que la majoria de joves que s'adrecen al servei disposen d'estudis obligatoris (34,5%) i postobligatoris (36%) cursats i en aquell moment manifesten que o bé continuen estudiant (37%) o estan aturats (41,5%).


Pel que fa al segon trimestre, el nombre de persones ateses va notar un augment significatiu, així els Serveis Comarcals de Joventut van atendre 514 joves durant els mesos d'abril a juny. D'aquestes visites es van derivar 707 consultes sobre aspectes relacionats en l'educació i formació, i en segona mesura sobre cohesió social. Igual que al trimestre passat, la majoria de joves que es van dirigir a l'Oficina Comarcal de Joventut o a l'Oficina Jove ho van fer de manera presencial. Resulta molt rellevant la diferència entre aquest canal i els dos que després el segueixen. Així doncs, de manera presencial s'atén un 86% de joves, telefònicament un 7% i telemàticament un 3% del total dels joves atesos. Finalment, atenent el nivell d'estudis s'ha de dir que la majoria de les persones que s'han adreçat als Serveis de Joventut han conclòs estudis obligatoris i postobligatoris. Quant a l'ocupació, també s'observa que la majoria de joves que venen al servei o bé es troben estudiant (48%) o bé estan en situació d'atur (48%), només un 10% dels que s'atenen estan treballant o bé ni estudien ni treballen.


Durant els mesos de juliol a setembre van ser un total de 319 persones joves les ateses amb unes 430 consultes resoltes pels Serveis Comarcals de Joventut del Montsià. En aquest trimestre, les consultes bàsicament van ser sobre educació i formació, ja que aquestes representen el 76% del total. En aquest període, i seguint la tònica dels anteriors, la majoria de joves s'adrecen de manera presencial al servei, representant un 90% del total dels atesos. També podem comentar que el nivell d'estudis que té la població atesa torna a ser en major proporció els postobligatoris en un 40%, seguit dels obligatoris en un 30% i en aquest mesos els joves amb estudis universitaris han augmentat en proporció i resulta que un 20% dels atesos havien acabat els estudis a la universitat. Per concloure aquest trimestre i com a dada novedosa en relació amb els anteriors, la majoria de persones ateses es trobaven aturades al moment de la consulta als serveis (55%), seguit del sector de població que treballava i que representava el 20% del total.


Quant al darrer trimestre de l'any, les persones joves que es van atendre als Serveis Comarcals de Joventut també van suposar un augment en relació amb els tres mesos anteriors, ja que van ser 491. Pel que fa a les consultes ateses, que van ser-ne 649, van ser majoritàriament sobre temes relacionats amb la salut i l'esport. En aquesta ocasió, les visites ateses relacionades amb l'educació i formació no van ser tan notables com havien estat durant la resta de l'any, ja que aquest trimestre van representar només el 15% en relació amb el 82% que van ser les relacionades en temes de salut i esports. Com s'ha anat veient, el canal emprat durant tot l'any ha estat el presencial, també durant aquest trimestre ha estat el més destacat, en concret 328 usuaris l'han emprat. Però per primer cop, les consultes ateses als Punts d'Informació Juvenil que formen part de la Xarxa de Serveis Comarcals de Joventut i que estan descentralitzats a cada municipi del Montsià, han atès un nombre significatiu de consultes, en concret 151 joves. Per acabar, fer menció al nivell d'estudis que representa la població atesa i comentar que aquests darrers mesos de l'any també hi ha hagut variacions, ja que els joves sense estudis han representat el segon dels col·lectius amb més atencions rebudes, representant un 29%. Tot i aquest fet, els joves amb estudis postobligatoris han continuat sent el col·lectiu que encapçala les atencions, amb un 36% i passa a un tercer lloc els joves atesos amb estudis obligatoris, el 19%. Pel que fa a l'ocupació, més de la meitat de les persones que s'han dirigit als Serveis Comarcals de Joventut estan estudiant, en concret 64%, seguit del 23% que estan en situació d'atur.


En conclusió, podem dir que 1.668 joves han estat atesos durant l'any 2016 als Serveis Comarcals de Joventut. Aquests serveis s'integren dins la Xarxa Montsià Jove del Montsià i la formen l'Oficina Comarcal de Joventut, l'Oficina Jove del Montsià i els Punts d'Informació Juvenil de cada municipi de la comarca.


La majoria de les persones ateses durant l'any han estat dones. El trimestre que més consultes s'han atès ha estat el segon amb un total de 514 persones. Finalment, val la pena comentar que la majoria de joves que s'adrecen als serveis tenen o bé els estudis obligatoris o postobligatoris conclosos i al moment de la visita o bé continuen estudiant o bé treballen.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.