En portada

Gandesa promociona els productes de proximitat amb una mercat de quiòmetre zero

Gandesa ha inaugurat avui el IV Mercat de Productes de Proximitat Km 0 en el marc dels actes de "1319 Gandesa", que s'organitz...

19.12.16

Interior signa convenis amb cinc ajuntaments per cedir emissores de la xarxa d'emergències RESCAT als seus voluntaris municipals de protecció civil


fotofoto
 
El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha signat avui al Departament d'Interior convenis amb els alcaldes de Lleida, Àngel Ros; d'Amposta, Adam Tomàs; de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós; de Sant Joan de Vilatorrada, Gil Ariso; i amb l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, en virtut dels quals es cediran emissores de la xarxa de radiocomunicacions d'emergències de la Generalitat RESCAT a les associacions de voluntaris de protecció civil d'aquests cinc municipis.
 
El conseller ha explicat que "aquest conveni permetrà als municipis signants la cessió gratuïta de 2 terminals (emissores) de la Xarxa RESCAT, amb un curs de formació corresponent tant als ajuntaments com als voluntaris de Protecció Civil".

Jané ha destacat l'augment cada cop més significatiu en la creació d'associacions de voluntaris de Protecció Civil en els darrers anys "vull posar en valor, les persones, que en cas d'emergència, estan a peu de carrer i gràcies a aquestes emissores tindran una comunicació directa amb Protecció Civil que permetrà una major coordinació".

Per la seva part, el director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha fet un reconeixement "als voluntaris com a  part fonamental del sistema de Protecció Civil".

Les 119 associacions inscrites al registre especial de la DGPC que representen prop de 1.500 voluntaris de protecció civil, són un gran potencial per col·laborar en la protecció dels ciutadans davant els riscos greus i les emergències. Aquest potencial s'ha vist incrementat en els últims anys amb un augment de les places ofertes en la formació bàsica per a nous voluntaris de protecció civil que la DGPC ofereix a través de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 
El Departament d'Interior es farà càrrec del cost de les emissores i, per la seva banda, l'Ajuntament es compromet a què els voluntaris de protecció civil que utilitzin els terminals RESCAT comuniquin directament al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de Protecció Civil de la Generalitat (CECAT) les situacions de risc o incidències rellevants que puguin detectar. El contacte a través d'una xarxa comú de radiocomunicacions permetrà facilitar la comunicació entre el CECAT i els voluntaris de protecció civil en especial, per exemple, durant el desenvolupament de serveis preventius en esdeveniments de concurrència massiva com cercaviles, cavalcades, correfocs, activitats esportives, etc. El conveni contempla un protocol específic de comunicacions sobre en quins casos i com s'han de facilitar aquestes dades al CECAT. Es cediran dues emissores a cada associació i la voluntat del Departament és ampliar aquesta oferta de cessió i concretar-la amb els 119 ajuntaments que disposen d'associació de voluntaris de protecció civil.
 
RESCAT és una xarxa pública de radiocomunicacions d'emergències i seguretat a Catalunya creada amb l'objectiu de respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat i emergències. La xarxa és propietat del Departament d'Interior i ha estat desenvolupada amb la col·laboració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. La xarxa es caracteritza per l'ús eficient de la banda de freqüències d'emergències i seguretat, possibilitat de comunicacions xifrades, bona cobertura urbana i rural i comunicacions en grups independents amb possibilitats de coordinació. RESCAT facilita la tasca dels cossos de seguretat i la coordinació entre els col·lectius que actuen en cassos d'emergència o seguretat.
 
Els convenis signats avui amb els ajuntaments d'Amposta, Lleida, Sant Carles de la Ràpita, Sant Joan de Vilatorrada, Vic i Palafrugell materialitzen el compromís adquirit per Protecció Civil de la Generalitat de cedir terminals de la xarxa RESCAT per a l'ús de les AVPC. El Departament d´Interior té previst signar properament convenis similars amb els ajuntaments de Cardedeu, La Garriga, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i El Morell, que també compten amb associacions de voluntaris de protecció civil inscrites al registre del Departament d'Interior. La voluntat del Departament d'Interior és cedir al llarg de l'any 2017 emissores a totes les associacions de voluntaris de protecció civil registrades a Interior i que a data d'avui són 119.  
 
La coordinació entre els municipis i la Generalitat en matèria de protecció civil
La matèria de protecció civil es desenvolupa a través del sistema de protecció civil en que de forma integrada totes les administracions públiques han de desenvolupar les accions que permetin la correcta gestió del risc col·lectiu per evitar o minimitzar les emergències greus.
Els municipis, en tant que competents en matèria de protecció civil, es consideren les entitats bàsiques d'aquest sistema de protecció civil. Per la seva proximitat i per ser el nivell de les administracions públiques més pròxim als ciutadans, són essencials per una correcta aplicació de les polítiques de protecció civil, d'acord a les directrius generals que estableix el Departament d'Interior, a través de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC, d'ara endavant) com a òrgan directiu que desenvolupa i coordina tot aquest sistema de protecció civil.
 
Les associacions de voluntariat de protecció civil de Catalunya (AVPC, d'ara endavant), conjuntament als tècnics de protecció civil locals, són un dels principals recursos pel desenvolupament de les competències de protecció civil municipals. Aquestes associacions tenen com a finalitat la col·laboració regular amb els municipis en el desenvolupament de les seves funcions en matèria de protecció civil, com a recurs propi. El seu caràcter de voluntariat, i per tant auxiliar i de suport a les administracions públiques, no és contrari al seu paper fonamental en aspectes rellevants per la seguretat dels ciutadans dels seus municipis, especialment en l'àmbit de la prevenció dels riscos greus i emergències, informant a la població dels riscos greus als que poden quedar exposats i col·laborant en la detecció i resolució situacions de risc o emergència greu.
 
La coordinació entre CECAT i les associacions de voluntariat de protecció civil
En el marc concret de les situacions de risc greu i emergència col·lectiva, els municipis són un element essencial per tal que la DGPC, a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (en endavant, CECAT), pugui realitzar la seva missió d'informació, comunicació, coordinació i optimització de les actuacions de tots els organismes que intervenen. La informació que pot proporcionar un municipi és essencial per analitzar, avaluar i determinar les conseqüències dels sinistres i els riscs significatius en temps real.
 
En aquest cas les AVPC també són un recurs essencial ja que a través de la formació bàsica que han rebut estan capacitats per recopilar informació. Per potenciar aquesta capacitat, des de l'any 2014 la DGPC a través de l'ISPC està oferint formació especialitzada en recopilació i gestió d'informació i comunicacions d'emergència. La capacitat de recollir informació per part de les AVPC es veu incrementada pel fet que de forma habitual els voluntaris de protecció civil es troben desplegats sobre el terreny ja que es mobilitzen amb caràcter preventiu en els principals actes massius o de risc dels municipis (correfocs, cavalcades, curses esportives, ....) i també en els episodis de risc greu que poden afectar els seus municipis.
D'altra banda, més enllà de la dependència i coordinació municipal de les respectives AVPC, la DGPC ha de poder coordinar les actuacions de les AVPC a través del CECAT en tots els casos que correspongui pel nivell de gravetat del fenomen. Aquesta necessitat de coordinació esdevé específicament en el cas d'activació d'un pla de protecció civil de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya ja que les AVPC formen part del grup logístic dels plans de protecció civil, sent aquest grup coordinat i liderat per la DGPC.
 
La coordinació de la DGPC de les actuacions de les AVPC en situació de risc o emergències també és necessària per tal que aquestes s'adeqüin a les directrius tècniques i a les previsions jurídiques establertes. En aquest sentit, la previsió de desplegar el Reglament de les AVPC mitjançant una ordre que estableixi de forma concreta les funcions que han de desenvolupar, requerirà d'un major reforç d'aquesta coordinació per part de la DGPC.
 
La comunicació entre CECAT i les associacions de voluntariat de protecció civil
En definitiva, ens trobem davant la necessitat de garantir la capacitat de comunicació entre les AVPC i el CECAT com a respectius recursos de protecció civil de les respectives administracions municipals i de la Generalitat.
 
Actualment aquestes comunicacions es realitzen amb mancances a través de telefonia i correu electrònic sense garanties de disponibilitat en situacions crítiques. Per tant, el context actual no permet garantir la coordinació de les AVPC en els casos necessaris ni que la DGPC rebi les informacions i dades que les AVPC disposin en situació de risc o emergència. Per tant és indispensable que les AVPC puguin disposar d'eines específiques per les comunicacions en emergències i concretament que puguin fer ús de la xarxa Rescat i establir comunicacions conjuntes amb la DGPC a través de canals específics d'emergències de protecció civil.
 
Els convenis i el protocol de comunicacions
A través dels convenis signats entre el Departament d'Interior i els Ajuntaments amb AVPC, es fa cessió de dues emissores a l'ajuntament per tal que es comprometi a cedir-les a les AVPC per fer-ne ús de forma específica per les comunicacions amb el CECAT. Els casos i formes en que les AVPC hauran de fer ús de les emissores s'ha regulat a través d'un protocol de comunicacions annexa al conveni. El protocol permetrà estandarditzar les comunicacions i controlar i regular l'ús de les emissores.
 
Concretament, es preveu que el CECAT rebrà la informació de l'inici i finalització dels serveis preventius que realitzin les AVPC en motiu d'actes de pública concurrència i de risc, i també de les incidències rellevants que es produeixin durant la seva actuació.
 
La signatura d'aquests 10 primers convenis és l'inici del projecte que permetrà arribar a disposar de la connexió directa entre CECAT i les AVPC en 119 municipis d'acord a la previsió actual.
El reforç de la capacitat de direcció dels plans de protecció civil de la Generalitat a través dels convenis de cessió de terminals RESCAT per ús de les AVPC.
 
L'ús de la xarxa RESCAT per part de les AVPC en la xarxa RESCAT suposarà un reforç de  la  capacitat de la DGPC per gestionar emergències greus ja que es disposarà de més canals de comunicació específics d'emergència i arribarà més informació al CECAT fet que permetrà una millor presa estratègica de decisions per part de la direcció dels plans de protecció civil de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Interior), davant d'una situació de risc o d'emergència.
 
Alhora, aquets nous canals d'informació i comunicació poden actuar com a backup de les comunicacions ordinàries en cas d'una situació d'emergència que dificulti aquestes comunicacions o que comporti la caiguda de les xarxes de telefonia i dades i afecti el contacte amb les administracions locals (també competents en protecció civil), tal i com s'ha produït en ocasions de nevades greus, ventades, inundacions, incendis, etc. Cal tenir en compte que moltes AVPC estan vinculades a municipis que no disposen ni de tècnic de protecció civil ni de policia local de forma que l'única estructura específica de suport a l'autoritat local de protecció civil (alcalde) és la pròpia AVPC.
 
Precedents
Cal dir que l'ús de la xarxa RESCAT per part d'entitats amb caràcter de voluntariat té com a precedent recent el cas de Creu Roja en que el Departament d'Interior va subvencionar 50 equips de comunicació RESCAT per al personal d'emergències de l'entitat. La valoració d'aquesta cessió d'equips per la integració de Creu Roja a la xarxa RESCAT és positiva ja que ha permès reforçar la coordinació en episodis de risc i emergència.
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.