15.11.16

PROPOSTA DEL CONSELL D’ALCALDES DEL BAIX EBRE AL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBREAtès que la Llei 9/2003 de la Mobilitat, del 13 de juny del 2003, estableix, entre d'altres, la creació de dos tipus d'instruments: els de planificació (Pla Director) i els de gestió (Autoritat Territorial de Mobilitat, ATM). Així mateix, promou els valors de seguretat, sostenibilitat i integració social en el nou model de mobilitat.


Atès que el Decret 344/2006, del 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, concreta les obligacions de finançament de les persones promotores de les actuacions generadores de la nova mobilitat, i que el Decret 466/2004, del 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de Mobilitat, que determina el procediment per a l'elaboració i tramitació de les directrius nacionals de mobilitat, els plans directors de mobilitat i els plans específics, acaben de definir com han de ser aquests instruments.


Atès que actualment tant el Camp de Tarragona, com les àrees de Lleida i Girona disposen d'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) i que Barcelona disposa d'una Autoritat de Transport Metropolità pròpia donada la realitat diferenciada de la ciutat.


Atès que la Llei 21/2015 de finançament del Sistema de Transport Públic de Catalunya, del 29 de juliol, estableix, entre d'altres, al seu article 15, el Sistema Tarifari Integrat, un títol general de transport destinat a fer efectiu l'accés a un transport públic assequible i fidelitzar-ne la utilització" i al seu article 16 la integració tarifària, zonificació i intermodalitat.


Atès que el 23 d'abril de 2015, es va firmar l'acord de col·laboració entre els consorcis del Transport Públic de l'àrea de Lleida, l'àrea de Girona i del Camp de Tarragona per la licitació del contracte dels Serveis d'explotació i manteniment correctiu i evolutiu del Sistema de Gestió de la Integració Tarifària (SGIT).


Atès que les administracions que integren una ATM creen un consorci interadministratiu per la coordinació del sistema de transport públic de viatgers. I que aquest organisme, l'ATM, està integrat per la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments del territori que ho sol·liciten i la composició del consorci es pot ampliar a través d'adhesions de nous membres, aprovades pel Consell d'Administració, com ara consells comarcals.


Atès que l'estructura organitzativa d'una ATM inclou els òrgans de Govern (president, consell d'administració, etc.), òrgans de gestió i òrgans de consulta i participació, on hi poden estar representats els col·lectius ciutadans i plataformes socials implicades.


Atès que per al període 2016 - 2018 s'ha anunciat la implantació de la T-Mobilitat, una nova targeta de transport unipersonal que substituirà gradualment tota la gama actual de títols de transport. I que es tracta d'un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió.


Atès que a les Terres de l'Ebre, l'àrea de Lleida i les comarques centrals no serà possible una correcta implantació si abans no s'aproven els respectius plans directors i es posen en funcionament les ATM.


Atès que s'ha demostrat sobradament que les ATM, els plans directors i el SGIT són una eina vàlida per a la gestió i coordinació del transport públic, que reverteix directament en el benefici de l'usuari.


És per aquest motiu que els alcaldes de la comarca del Baix Ebre, reunits en sessió de Consell d'Alcaldes en data 15 de novembre de 2016, proposen al Ple del Consell Comarcal que adopti els següents ACORDS:


PRIMER. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a la creació de manera immediata de l'ATM de les Terres de l'Ebre i, si s'escau, del Priorat, o de qualsevol altre organisme o ens que tingui les mateixes atribucions i competències en aquest àmbit territorial tenint en compte el model de desplegament de la T-Mobilitat, per tal de que les decisions preses en matèria de mobilitat siguin vinculants i consensuades amb el territori, en les mateixes condicions que tenen o tindran en el futur la resta de territoris del país que han desplegat l'ATM.


SEGON. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a dur a terme la recuperació i revisió del Pla director de mobilitat de les Terres de l'Ebre, per tal de conèixer la realitat a partir de la qual desenvolupar-lo, amb dades actualitzades i fidedignes i propostes adequades a les necessitats actuals dels usuaris i que es permeti als ciutadans, organitzats en entitats i plataformes socials, participar-hi i estar degudament informats.


TERCER. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a dur a terme el desenvolupament total del Sistema de Gestió d'Integració Tarifària (SGIT) a les Terres de l'Ebre i, si s'escau, al Priorat.


QUART. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, als grup politics del Parlament de Catalunya, i l'Associació Trens Dignes de les Terres de l'Ebre - Priorat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.