3.11.16

El PSC presenta al•legacions al Reglament Orgànic Municipal que demostren el treball fet aquests mesos

Tal i com ja va anunciar en roda de premsa el PSC, seguint la seva línia de treball i tal i com hem fet amb els pressupostos, les ordenances o el Reglament de Participació Ciutadana, han presentat diverses al·legacions al ROM "entenent que, tot i les diverses peticions efectuades, el govern no ha volgut entrar a negociar amb nosaltres en el temps d'exposició, tot i que si ho ha fet amb la CUP, i que els portaveus de CiU i ERC ens han indicat que estem en el dret de presentar les al·legacions que considerem oportunes" ha manifestat el portaveu del grup municipal socialista, Enric Roig.

En aquest sentit s'ha presentat una al·legació a la totalitat en la que "demanem l'enretirada del document per tal de possibilitar un procés de participació que busqui el consens en la reforma del Reglament Orgànic Municipal, ja que el seu procés d'elaboració ha estat marcat, des d'un inici, per la manca d'interès per a la realització d'un procés obert i transparent cap a les entitats i la ciutadania en general" ha exposat Roig. Aquesta al·legació es basa en:

L'incompliment de l'acord de Ple que determinava que abans d'acabar l'any es creés una comissió a l'Ajuntament amb la presència de tots els partits polítics amb representació, per tal d'elaborar un nou Reglament Orgànic Municipal que s'adaptés a la situació actual.
L'incompliment de l'acord de Ple que des de l'Ajuntament es fes la difusió i la promoció adequada per tal d'afavorir la participació en la modificació del ROM, així com el coneixement del seu contingut per part dels veïns i veïnes de Tortosa una vegada que aquest sigui aprovat.
L'elaboració d'un ROM de manera unilateral per l'equip de govern, sense el consens ni la participació ni dels grups de l'oposició ni de la societat civil i, per tant, sense tenir en compte la llei de Transparència.

Així mateix s'han presentat les 20 propostes que s'han treballat i que es van anunciar en roda de premsa, en forma de 19 al·legacions parcials d'acord amb el document que s'adjunta. Aquestes propostes són:

Que no hi hagi limitació del nombre de mocions a presentar pels grups municipals.
Que hi hagi equitat en quant a totes les mocions, tant de presidència com institucionals com dels grups municipals.
Que les mocions de caire general i supramunicipal es debatin en la Junta de Portaveus i posteriorment únicament se sotmetin a votació al ple.
Que no es pugui enretirar l'ús de la paraula per part de presidència quan es consideri exposat el tema d'una moció.
Que no hi hagi límit de temps en les intervencions per al·lusions.
Que no hi hagi limitació de temps en el punt de precs i preguntes.
Que als plens extraordinaris, s'admetin mocions dels grups municipals sempre que estiguin directament relacionades amb els assumptes a tractar en dit ple.
Que es puguin presentar mocions amb caràcter d'urgència.
Que les actes de les sessions recullin tota la documentació gràfica i/o fotogràfica corresponent a les mocions presentades pels grups municipals.
Que a les Comissions Informatives puguin assistir els representants d'associacions i entitats ciutadanes amb veu i sense vot, podent ser instades a participar per tots els grups municipals.
Que les convocatòries de les Comissions Informatives incloguin la documentació dels expedients a tractar.
Que s'incloguin i defineixen les funcions del defensor del ciutadà.
Que s'incloguin i defineixen les funcions dels representants de l'Alcaldia als nuclis separats
Que s'estableixi el termini màxim per facilitar la informació sol·licitada pels grups municipals.
Que l'alcalde intervingui al debat de les mocions únicament per moderar, no per opinar i tancar el debat.
Que anualment, i dintre del primer semestre, es convoqui de forma obligatòria un Ple Extraordinari sobre l'estat de la Ciutat.
Que anualment, i dintre del quart trimestre, es convoqui de forma obligatòria un Ple Extraordinari sobre l'estat del Pla d'Acció Municipal o del Pla Estratègic de Ciutat.
Que l'Ajuntament engegui anualment un procés participatiu de la ciutadania en el pressupost municipal.
Que es creï un òrgan de control del compliment dels acords de les mocions aprovades en el Ple.
Que es reguli clarament la declaració de béns de tots els càrrecs de l'Ajuntament, inclosos els de les empreses públiques, no només dels càrrecs electes.

"L'al·legació és l'instrument legal que tenim al nostre abast per poder defensar que un Reglament Orgànic s'ha de fer des de l'acord, la negociació i el pacte, i ens carrega d'arguments per constatar que nosaltres si que treballem i si que fem propostes, en aquest cas per fer que aquest reglament esdevingui un veritable instrument democràtic de funcionament intern fet amb el consens i la participació de tots els grups municipals i que no impossibiliti el treball dels grups de l'oposició per defensar els ciutadans i ciutadanes, perquè nosaltres som la veu i els representants dels ciutadans i ciutadanes que ens han donat el seu suport i obrem en conseqüència" ha reblat Roig.

 

Una de les propostes del grup socialista per al ple de novembre demana el control de l'execució de les mocions i propostes aprovades pel ple i la creació d'una comissió de seguiment

A resultes de les al·legacions presentades davant de l'aprovació inicial del ROM, redactat sense donar compliment als acords de ple, el grup socialista a l'Ajuntament ha presentat una moció al ple de novembre per crear una Comissió de seguiment de les mocions aprovades pel Ple de l'Ajuntament, per tal que l'equip de govern doni compte del grau de compliment de les mateixes mocions i que quedi tot reflectit al portal de transparència de l'Ajuntament. "Les mocions són l'instrument polític fonamental amb el que compten els grups polítics i les entitats per fer arribar propostes o peticions i sotmetre-les a la consideració del Ple. La Corporació ha de complir i respectar els acords plenaris, i és un acte de coherència política, responsabilitat i respecte vers la ciutadania. El fet de dilatar o desatendre l'execució de les mocions aprovades pot repercutir de manera negativa en el benestar col·lectiu i pot arribar a tindre conseqüències no desitjables. Per aquest motiu considerem necessari que el Ple municipal i la ciutadania siguin informats de les actuacions realitzades per part de l'executiu municipal a l'hora de donar compliment als mandats rebuts i, en el seu cas, pronunciar-se sobre aquestes actuacions" ha explicat el regidor Enric Roig

Roig ha recordat alguns exemples d'incompliments com ara "la licitació del contracte del Servei d'Ajut a Domicili o del contracte del transport municipal, entre molts altres, o la més flagrant de totes, l'incompliment de l'acord de crear, abans d'acabar el 2015, una comissió a amb la presència de tots els partits polítics per tal d'elaborar el nou Reglament Orgànic Municipal, cosa que invalida de per si aquest Reglament".

A més el grup socialista ha presentat 3 mocions més per al ple ordinari:

Una moció per demanar que es procedeixi a crear un inventari de làpides amb especial interès per tal de procedir a la seva catalogació i protecció donades les seves característiques artístiques o la rellevància del personatge a qui pertanyen i que en cas de que aquests elements hagin de ser enretirats es procedeixi a la seva recuperació i adequada conservació per tal de preservar el seu valor artístic, patrimonial i històric.

Tanmateix el grup del PSC torna a apostar pel manteniment de la ciutat i l'espai públic presentant una moció que demana la creació d'una brigada que solucioni aquelles reparacions considerades urgents en menys de 24 h, tal i com incloïa el programa electoral dels socialistes en la seva proposta 747.

Finalment, tal i com ja es va informar també s'ha presentat una moció per demanar la creació de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de les Terres de l'Ebre (ATM) de les Terres de l'Ebre - Priorat com a element indispensable per a la gestió i coordinació del transport públic, que reverteix directament en el benefici de l'usuari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.