En portada

Gandesa promociona els productes de proximitat amb una mercat de quiòmetre zero

Gandesa ha inaugurat avui el IV Mercat de Productes de Proximitat Km 0 en el marc dels actes de "1319 Gandesa", que s'organitz...

30.9.16

Vistiplau ambiental al projecte de modernització del regadiu de la Comunitat de Regants de Xerta


Bassa del regadiu existent.
Bassa del regadiu existent.
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha conclòs que el projecte de modernització integral del regadiu existent a la Comunitat de Regants de Xerta (Baix Ebre) no s'ha de sotmetre a una avaluació d'impacte ordinària perquè no tindrà afectacions significatives en el medi.
 
Aquest projecte vol canviar la xarxa de reg actual, que funciona per gravetat, a una xarxa de reg pressuritzada, per evitar les pèrdues d'aigua per filtracions, i implantar sistemes de reg estalviadors. Contempla diferents actuacions en tota la xarxa, des de la captació fins a l'arribada a peu de parcel·la per modernitzar el sistema ja existent, que abasta una superfície de reg de 185 hectàrees.
L'informe d'impacte ambiental inclou diferents condicions addicionals perquè el projecte pugui tirar endavant minimitzant les alteracions en el medi:
 

Les actuacions i obres que es realitzin en la captació han de permetre el manteniment d'un cabal circulant aigües avall que garanteixi el correcte estat de conservació de l'ecosistema fluvial.

 

Caldrà evitar afectacions sobre el medi hídric de les lleres públiques i el sistema de ribera associat. Les actuacions hauran de permetre la conservació d'aquests espais i, en aquells casos que calgui modificar, se n'haurà de preveure la restitució o renaturalització mitjançant un estudi o projecte ambiental i hidràulic.

 

S'incorporaran mesures per evitar que les aigües arrosseguin materials o qualsevol actuació que pugui suposar la contaminació de les aigües superficials o subterrànies. Es tindrà especial cura durant les obres de construcció evitar vessaments de productes com formigó i olis.

 

S'estudiarà la instal·lació de basses annexes com a abeuradors per a la fauna i com a punt de reproducció d'amfibis, preferiblement en indrets on ja existeixi vegetació pròpia d'ambients humits. Al costat de les basses que conformen la infraestructura de reg se n'hauran de construir o habilitar de noves com a punts aptes com a abeuradors.

 

Tant la bassa existent com la de nova construcció hauran d'incloure sistemes contra el risc d'ofegament de la fauna (aus, mamífers, amfibis i rèptils) amb la instal·lació d'una malla plàstica en els talussos interiors o la utilització d'un revestiment rugós. També es consideraran altres sistemes, com les rampes de fusta o formigó.

 

Per garantir que es captarà aigua quan el sistema de reg ho requereixi per a la finalitat de la concessió, s'haurà d'instal·lar un sistema de regulació de la bassa mitjançant un equipament electrohidràulic, que permeti que els excedents d'aigua es derivin ja des de la captació, previ a l'entrada en el sistema de reg, cap al barranc de les Fonts.

 
Un cop realitzat el projecte executiu caldrà sol·licitar un informe a l'òrgan gestor del Parc Natural dels Ports. Quan acabin les obres, el promotor haurà de presentar al Departament de Territori i Sostenibilitat un informe final que verifiqui el compliment de les mesures correctores i condicions que estableix l'informe d'impacte ambiental.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.