4/23/2010

Al·legacions al projecte d'abocador de Riba-roja d'Ebre

El Grup Ecologista de les Terres de l'Ebre – Ecologistes en Acció de Catalunya ha presentat al·legacions a la la llicència d'obres d'un Centre de Valorització i Disposició de Residus de Classe II, residus no perillosos, al terme municipal de Riba-roja d'Ebre, promoguda per l'empresa Urbaser, SA., davant del propi Ajuntament de Riba-roja d'Ebre, demanant que no se li concedeixi llicència. 

En les seves al·legacions el GETE-EeAC ha aprofundit en la mateixa línia argumental que ja va esgrimir en la tramitació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Riba-roja d'Ebre en relació a aquesta nova figura urbanística, i en les quals es demanava que no s'aprovés el nou POUM. 

Primer que tot es qüestiona l'afirmació gratuïta que fan els promotors tot dient que aquest tipus d'instal·lació no suposa cap tipus d'agressió a la qualitat de vida dels ciutadans ni al medi ambient que l'envolta. Sinó al contrari, els abocadors generen gran quantitat d'impactes ambientals i, avui en dia, consumeixen una gran quantitat de recursos que es podrien estalviar o, en tot cas, reciclar. 

Així mateix és qüestiona que aquest abocador sigui compatible amb el plantejament urbanístic i sectorial, i concretament, amb el Programa de Gestió  de Residus de Municipals de Catalunya (PROGREMIC), ja que vulnera clarament diferents principis que aquest recull, que són els principis de jerarquia, proximitat i suficiència i mixticitat.  

Així també  una de les bases de gestió del PROGRMIC indica que s'ha de racionalitzar la planificació de les instal·lacions de tractament i disposició final, amb l'objectiu de reduir el desplaçament dels residus i reordenar els fluxos actuals, ja que la immensa majoria de residus que aquest abocador acolliria provindrien de la Regió Metropolitana de Barcelona, situada a uns 200 km de distància. Igualment s'indica que el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals no contempla cap abocador nou per a la Zona 5, Terres de l'Ebre. 

També es fa referència a la normativa europea, concretament a la  Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, que aquest projecte d'abocador vulnera. 

Sobre la compatibilitat urbanística es recorda que el POUM encara no ha estat aprovat i que difícilment podrà ser aprovat amb una figura urbanística com és un abocador, ja que molt especialment en aquest cas, aquesta per no inscriure's en els principis de sostenibilitat que tot POUM hauria de tenir com a eix principal, i atenent que aquesta és una infraestructura que el territori no necessita. 

També s'han presentat una sèrie d'al·legacions sobre l'afectació al patrimoni cultural i natural, ja que aquest abocador es situaria en un espai pròxim a diferents espais d'interès natural protegits que són Riba-roja, Riberes i Illes de l'Ebre, Els Tossals d'Almatret i l'Aiguabarreig del Matarranya. 

Així mateix, donat que ha ressorgit la polèmica per la construcció d'un nou abocador al TM de Pinell del Brai, el GETE-EeAC s'oposa al mateix per les mateixes raons que ho fa amb el de Riba-roja d'Ebre, és per aquesta raó que el GETE-EeAC emprendrà el mateix tipus d'accions respecte a tots dos projectes. 

GETE-EeAC